Beslut av årsstämma

I anslutning till årsstämman
I anslutning till dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) presenterade och demonstrerade bolaget sina produkter. Glenn Nyberg berättade om sin vardag som Fifa domare. Styrelseordförande Frank Teneberg redogjorde för viktiga händelser under och efter räkenskapsåret.

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad
Vid dagens årsstämma i Spintso International AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2016-05-01-2016-12-31 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning lämnas. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016-05-01-2016-12-31.

Arvode
Årsstämman beslutade att arvodet ska utgå med 40 000 kr till var och en av ledamöterna i styrelsen (anställda i bolaget har ej rätt till arvode) och 80 000 kr till styrelseordföranden. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Frank Teneberg, Mark Baljeu, Christer Sjölund, Magnus Eriksson, Andreas Hedbom och Roro Yakoub. Frank Teneberg valdes som styrelseordförande.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och till revisor valdes Dalrev Revision & Redovisning AB. Huvudansvarig revisor från Dalrev Revision & Redovisning AB kommer vara Anders Hassis.

Val av nomineringskommitté
Årsstämman beslutade att nomineringskommittén ska bestå av Mark Baljeu (sammankallande), Roro Yakoub och Jan Nilsson. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Totalt kan 1 200 000 aktier tillkomma med stöd av bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet finansiera verksamheten tills bolaget uppvisar lönsamhet samt genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Ny bolagsordning, ändringar i § 8, 9 och 12
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen för paragraf 8, 9 och 12 enligt följande.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets web-plats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Inför vissa stämmobeslut måste aktiebolaget skicka brev till varje aktieägare vars postadress är känd för företaget enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551). Tidpunkt för kallelse

  • kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas - tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman
  • kallelse till annan extra stämma - tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman

§ 9. Ärenden på bolagsstämman
Lägg till pkt 11 Val av revisor

§ 12. Ort för Bolagsstämma
Bolagstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Göteborg eller Stockholm.

Borlänge, 18 maj 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00,
e-post: [email protected]

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 08.10.


Om Medclair

Prenumerera

Få löpande information från Medclair via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Jonas Lundh IR-kontakt 076-193 90 90