Om Medclair Invest

Medclair Invest AB

Medclair är världsledande inom säker lustgashantering.

Postadress Stockholm

Webbplats

www.medclair.com

Styrelse & Ledning

Ledning

Mikael König VD

Styrelse

Lars Zacharoff Styrelseordförande
Mark Baljeu Ledamot
Tomas Nyberg Ledamot
Daniel Eriksson Ledamot

Bolagsordning

Fastställd på extra bolagsstämman den 2021-03-03

§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är Medclair Invest AB (Publ).Bolaget är publikt. Organisationsnummer 556691-3728.

§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län.

§ 3. Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter inklusive ordförande med lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

§ 7. Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet eller i Dagens Industri . Inför vissa stämmobeslut måste aktiebolaget skicka brev till varje aktieägare vars postadress är känd för företaget enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tidpunkt för kallelse

 • kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas - tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman
 • kallelse till annan extra stämma - tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9. Ärenden på årsstämma
På bolagsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av protokollförare på stämman
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernsredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Val av revisor
 12. Val av nomineringskommitté
 13.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 14. Stämman avslutas

§ 10. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapparescentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

Medclair_Invest_Bolagsordning.pdf

Om Medclair Invest

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Invest via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MCLR ISIN-kod SE0009190572

IR-Kontakt

Mikael König IR-kontakt [email protected] +46 70 486 17 98