REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024 kl. 16.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 maj 2024, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast den 10 maj 2024. Anmälan kan göras per epost till [email protected] eller per post till Solnaberg Property AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren och verkställts senast den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
     a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
     b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
     c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
 11. Val av styrelse och revisor.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

 • att ovanstående dagordning godkänns (p. 4) och
 • att bolagets tillgängliga vinstmedel disponeras enligt förslaget i årsredovisningen och att utdelning därmed sker med totalt 6 kronor per aktie fördelat på 4 utdelningstillfällen á 1:50 kronor med9/7 2024, 8/10 2024, 7/1 2025 samt 8/4 2025 som avstämningsdagar med betalningsdag tre vardagar efter respektive avstämningsdag (p. 8 b).

Aktieägare i bolaget föreslår:

 • att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
 • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och med 130 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (p. 9),
 • att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en (1) revisor ska utses (p. 10) och
 • att Pontus Kågerman, Christian Krüeger och Magnus Ryd ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med huvudansvarig revisor David Johansson, ska väljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11).

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023 finns, tillsammans med fullmaktsformulär, tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.solnabergproperty.se) samt även hos bolaget. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2024

SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Reuterskiöld, VD

Telefon: 073 154 22 31

Epost: [email protected] 

alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser.


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31