Om Solnaberg Property

Solnaberg Property AB

Organisationsnummer 559042-2464
Bransch Fastigheter

Solnaberg Property AB (publ), www.solnabergproperty.se, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget.

Besöksadress C/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 28A
Postadress Göteborg
Webbplats www.solnabergproperty.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Anna Reuterskiöld VD

Styrelse

Pontus Kågerman Styrelseordförande
Magnus Ryd Styrelseledamot
Christian Krüeger Styrelseledamot

Bolagsordning

org.nr 559042-2464

§ 1 Firma

Bolagets firma är Solnaberg Property AB (publ). Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3.500.000 kronor och högst 14.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3.500.000 stycken och högst 14.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 - 5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållandena fem dagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, om sådan har utsetts.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101--1231.

§12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6- 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Solnaberg_Property_Bolagsordning_2016-09-28.pdf

Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31