REG

Halvårsrapport per 2023-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2023

  • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 37 651 569 kr (32 094 494)
  • Driftsöverskottet uppgick till 28 878 904 kr (21 865 317)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 849 833 kr (16 707 929)
  • Periodens resultat uppgick till -1 586 224 kr (- 111 021)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (- 0,03)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 190,3 (197,1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Fastigheten är idag långsiktigt uthyrd till 98% och de enda vakanserna som kvarstår är källaryta. Inga oförutsedda händelser har uppstått i fastigheten under denna period.

Driftöverskottet har förbättrats med 7 013 587 kronor jämfört med samma period förra året, vilket beror dels på indexuppräkningar, dels på de hyresavtal som tecknades 2022 och som nu reflekteras i intäkterna.

Att förvaltningsresultatet är lägre än samma period 2022 året beror på ökade finansieringskostnader. Räntekostnaderna för perioden uppgick till 11 716 tkr, jämfört med 2 957 tkr samma period 2022, och räntekostnaderna väntas öka något ytterligare under andra halvåret 2023 då koncernens skuld om 550 mkr har en rörlig ränta.

Under perioden har en planprocess inletts för att utöka tillåten användning i delar av fastigheten till att, utöver kontor, även omfatta vårdverksamhet. Detta för att uppnå en ökad flexibilitet och för att tillgodose behovet av en bredare tillåten användning för Urogyn ABs räkning.

På årsstämman den 16 maj 2023 fastställdes utdelningen till 5,00 kr per aktie fördelat på fyra avstämningsdagar (1,25 kr per utdelningstillfälle); 23-07-12, 23-10-11, 24-01-10 och 24-04-10.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Bokslutskommuniké 2024: 7 mars 2024
Årsstämma: 16 maj 2024
Halvårsrapport 2024: 23 augusti 2024

YTTERLIGARE INFORMATION

Anna Reuterskiöld, VD, anna.reuterskioldatell.se  alt +46 70 544 00 00, alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se

Rapporten återfinnes på: www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. [email protected] resp 08-528 003 99.


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31