REG

Pressmeddelande Halvårsrapport per 2022-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022

  • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 32 094 494 kr (32 409 610)
  • Driftsöverskottet uppgick till 21 865 317 kr (24 389 688)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 707 929 kr (19 933 734)
  • Periodens resultat uppgick till -111 021 kr (1 688 635)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (0,45)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 197,1 (175,2)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har ett nytt hyresavtal tecknats med Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB avseende förhyrning av 2 858 m2 till utgången av år 2032 att jämföra med tidigare förhyrning om 2 186 m2 till januari 2024. Tillkommande förhyrd kontorsyta var tidigare vakant. Vidare har ett hyresavtal tecknats med LM Layer & Mesh AB avseende en yta om 945 m2 som friställts genom en avflyttning av tidigare hyresgäst. Avtalet med LM Layer & Mesh har en kontraktstid till juli 2032.

För Solnaberg innebär kontraktsförändringarna att hyresintäkterna kommer att öka med ca 3 500 tkr per år i dagens hyresvärde och att Solnabergs fastighet, Bladet 3, nu är (ytmässigt) uthyrd till 98% fram till år 2032. Endast några mindre källarytor återstår som vakanta. Samtliga större hyresavtal är indexerade med 100% KPI efter de nyteckningar som gjorts, innebärande att hyresintäkterna inklusive tillägg 2023 blir väsentligt högre än 2022.

En större ombyggnation i huskropp B påbörjades under första halvåret 2022 baserat på ett tioårigt hyresavtal med Urogyn Sverige AB som tecknades under 2021. Den kortsiktiga effekten av ombyggnationen under första halvåret är ett bortfall av hyresintäkter från den aktuella ytan om ca 802 tkr.

Perioden har kostnadsbelastats med en engångskostnad om 1 244 tkr utgörande en slutreglering av en felaktig vidaredebitering av elkostnader på en hyresgäst under tidigare år.

Sammantaget innebär detta att resultatet innevarande år försämrats jämfört med tidigare år samtidigt som Solnabergs långsiktiga intjäning förstärkts.

På årsstämman den 18 maj 2022 fastställdes utdelningen till 10,00 kr per aktie fördelat på fyra avstämningsdagar (2,50 per utdelningstillfälle); 22-07-13, 22-10-12, 23-01-11 och 23-04-12.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2023: 9 mars 2023
Årsstämma: 16 maj 2023
Halvårsrapport 2023: 24 augusti 2023

YTTERLIGARE INFORMATION


Johan Ericsson, VD, [email protected]  alt +46 70 544 00 00
alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se
Rapporten återfinnes på: www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella-rapporter/
Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. [email protected] resp 08-528 003 99.

Filer för nedladdning


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31