Solnaberg Property Halvårsrapport 2017-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 27 506 432 kr
  • Driftsöverskottet uppgick till 22 225 224 kr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 946 980 kr
  • Periodens resultat uppgick till 2 301 575 kr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,60 kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

På stämman den 10 maj fastställdes utdelningen till 10 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 4 kr (170717), 2 kr (171016), 2kr (180115) och 2 kr(180416). Nuvarande hyresvtal med IF Skadeförsäkring AB om 26 000 kvm har förlängts med två år. Nytt tioårigt hyresavtal med Urogyn om 750 kvm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN
Den 30 september 2016 tillträdde bolaget aktierna i CMNRE Baldet 3 PropCo AB. Säljaren har påtagit sig att färdigställa ombyggnadsarbeten på ca 51, 5 Mkr. Blir dessa projekt dyrare ska överskjutande belopp betalas av säljaren. I samband med färdigställandet av dessa byggnadsarbeten har det uppstått en tvist med en delägare i en gemenhetsanläggning, vilket medfört att byggnationen stoppats. Förhandlingar förs i syfte att bilägga tvisten. Nuvarande hyresavtal med IF har förlängts med två år, t o m sista december 2026. Det nya avtalet innebär en viss anpassning av befintliga kontorslokaler, vilket resulterar i ett ökat hyresvärde. Solnaberg har under våren tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal med Urogyn om 750 kvm, vilket minskar kontorsvakansen i fastigheten till 2%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
Ny hyresgäst Urogyn AB har tillträtt renoverade lokaler, ca 750 kvm, from 2017-08-15. Under våren-sommaren har betydande investeringar färdigställts avseende markarbeten, bl.a har man tillskapat ca 35 nya parkeringsplatser.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké 2017: 1 mars 2018
Årsstämma 2018: 9 maj 2018
Halvårsrapport 2018: 22 augusti 2018

Rapporten i sin helhet bifogas

Stockholm den 23 augusti 2017

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Wiberg, vd
Telefon: +46 70-689 20 16, e-mail:[email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se.

Solnaberg Property AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolagbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget. Bolaget förvärvade under sep 2016, fastigheten genom att förvärva 100 procent av aktierna i det fastighetsägande bolaget CMNRE Bladet 3 PropCo AB vilket bolag ändrat namn till Solnaberg Bladet 3 PropCo AB.


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31