REG

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020

 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 kr (178,0)
 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 62 770 503 kr (61 129 806)
 • Driftsöverskottet uppgick till 49 588 474 kr (47 485 821)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 345 322 kr (36 539 509)
 • Periodens resultat uppgick till 4 612 550 kr (1 964 559)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,23 kr (0,52)
 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 1 180 Mkr till 1 200 Mkr
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 10 kr per aktie

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI- 31 DECEMBER 2020

 • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 31 710 368 kr (31 053 373)
 • Driftsöverskottet uppgick till 24 890 007 kr (24 654 571)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 20 363 114 kr (20 292 080)
 • Periodens resultat uppgick till 2 274 625 kr (2 497 726)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,60 kr (0,66)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 (178,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Koncernen utvecklas som beräknat och verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på. förhand, med relativt stor precision, går att beräkna.

Solnaberg följer utvecklingen avseende Covid-19 och dess möjliga effekter på företaget och desshyresgäster. Påverkan på bolaget har hittills varit ytterst begränsad.

I februari 2020 presenterade Sterner Stenhus Förvaltning AB ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Solnaberg. Efter att styrelsen för Solnaberg rekommenderat aktieägarna att inte acceptera budet och efter att det konstaterats att mycket få aktieägare accepterat budet återkallades det av Sterner Stenhus.

På årsstämman den 14 maj 2020 fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra avstämningsdagar, 2 kr (20-07-13), 2 kr (20-10-12), 2 kr (21-01-11) och 2 kr (21-04-14). På extra bolagsstämma 21 september 2020 fastställdes ytterligare utdelning om 1,50 kr fördelat på 3 avstämningsdagar, 0,50 kr (20-10-12), 0,50 kr (2021-01-11) och 0,50 kr (2021-04-14).

Bolaget har under perioden slutfört ett antal arbeten som pågått sedan föregående år. De slutförda arbetena är bl.a en renovering av garaget, utbyte av hissar samt anpassningsarbeten och modernisering av hyresgästens If Skadeförsäkrings kontor.

En miljöcertifiering av fastigheten Bladet 3 har genomförts under året innebärande att fastigheten klassificerats som Miljöbyggnad Silver.

Per den 1 juni 2020 tillträdde Johan Ericsson som verkställande direktör i bolaget.

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Solnaberg Propertys hemsida: http://www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Stockholm den 9 mars 2021
Solnaberg Property AB (publ)

Pontus Kågerman
Ordförande

Christian Krüeger
Styrelseledamot

Magnus Ryd
Styrelseledamot

Johan Ericsson
VD

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma för år 2020 kommer att avhållas 18 maj 2021

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information kan erhållas av:
Johan Ericsson, VD

Mail; [email protected] telefon 070 544 00 00
alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se.

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, [email protected] resp 08-528 003 99, som Certified Adviser.


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31