Bokslutskommuniké 2018

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2018

 • Hyresintäkterna uppgick till 59 146 836 kr (56 340 341)
 • Driftsöverskottet uppgick till 49 635 414 kr (48 778 368)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 850 151 kr (39 420 147)
 • Periodens resultat uppgick till 5 130 578 kr (5 739 617)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,36 kr (1,53)
 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 952 Mkr till 990 Mkr
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 131,6 kr (119,6)
 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 8 kr, 2 kr per kvartal

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2018

 • Hyresintäkterna uppgick till 29 397 814 kr (28 833 909)
 • Driftsöverskottet uppgick till 25 208 075 kr (26 553 144)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 20 965 231 kr (21 473 167)
 • Periodens resultat uppgick till 2 681 338 kr (3 438 042)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,71 kr (0,91)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
På stämman den 9 maj fastställdes utdelningen till 8 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen,
2 kr (180716), 2 kr (181015), 2 kr (190114) och 2 kr (190415).

Bolaget har utökat sina lån med ca 13,9 Mkr till totalt 514 Mkr på oförändrade villkor. Utökning av krediten beror i huvudsak på hyresgästanpassningar till If.

Bolaget har nått en förlikning med säljaren vilket innebar att den tidigare fordran på 11,5 Mkr nu blivit reglerad med ca 5,8 Mkr. Skillnaden har bokförts som en justering på aktielikviden avseende dotterbolaget. I och med denna förlikning har alla fordringar på säljaren upphört.

Finansiell översikt/nyckeltal

 

Juli-Dec 2018

Juli-Dec 2017

2018-12-31

Jan-dec 2018

2017-12-31

Jan-dec 2017

Avkastning på eget kapital

0,21%

0,99%

1,67%

1,73%

Balansomslutning, kr

864 416 341

876 711 819

864 416 341

876 711 819

Soliditet

35,6%

37,9%

35,6%

37,9%

Fastighetens

marknadsvärde, kr

990 000 000

952 000 000

990 000 000

952 000 000

Belåningsgrad

52%

53%

52%

53%

Eget kapital per aktie, kr

81,7

88,4

81,7

88,4

Långsiktigt substansvärde

per aktie, kr

131,6

119,6

131,6

119,6

Antal utestående aktier

3 760 000

3 760 000

3 760 000

3 760 000

 
UTDELNING
Bolaget kommunicerade inför listningen på Nasdaq Stockholm First North målet om att till aktieägarna dela ut motsvarande 8,0% avkastning, beräknat på av aktieägarna tillskjutet eget kapital om 376 Mkr. På ordinarie stämma den 9 maj fastställdes utdelningen till totalt 8 kronor per aktie fördelat på fyra utdelningstillfällen med följande avstämningsdagar, 2 kr/aktie (180716), 2 kr/aktie (181015), 2kr/aktie (190114) och 2 kr/aktie(190415).
Styrelsen föreslår utdelning om 8 kr fördelat på fyra utbetalningstillfällen för räkenskapsåret.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma 2019: 8 maj 2019
Halvårsrapport 2019: 21 augusti 2019
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 publiceras vecka 14 och kommer finnas
tillgänglig på bolagets hemsida.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 11 mars 2019

Solnaberg Property AB (publ)

Pontus Kågerman
Ordförande

Christian Krüeger
Styrelseledamot

Magnus Ryd
Styrelseledamot

Jörgen Lundgren
VD

YTTERLIGARE INFORMATION
Ytterligare information kan erhållas av:
Jörgen Lundgren, VD
[email protected], +46 76 843 05 08
alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se.

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB, [email protected] resp 08-528 003 99, som Certified Adviser.


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31