Bokslutskommuniké 2017

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 56 340 341 kr
 • Driftsöverskottet uppgick till 48 778 368 kr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 39 420 147 kr
 • Periodens resultat uppgick till 5 739 617 kr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,52 kr
 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 8 kr, 2 kr per kvartal i enligt med tidigare
 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 857 Mkr till 952 Mkr

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 28 833 909 kr
 • Driftsöverskottet uppgick till 26 553 144 kr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 473 167 kr
 • Periodens resultat uppgick till 3 438 042 kr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,91 kr

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
På stämman den 10 maj fastställdes utdelningen till 10 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 4 kr (170717), 2 kr (171016), 2kr (180115) och 2 kr(180416).
Nuvarande hyresvtal med IF Skadeförsäkring AB om 26 000 kvm har förlängts med två år.
Nytt tioårigt hyresavtal med Urogyn om 750 kvm.
Bolaget har bokat en fordran på säljaren om 11,5 Mkr avseende en tvist.

Finansiell översikt/nyckeltal

  2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31
  Juli-dec 2017 Jan-dec 2017 Dec 2016-dec 2017
Avkastning på eget kapital 0,99% 1,7% Neg
Balansomslutning, kr 876 711 819 876 711 819 901 585 415
Soliditet 37,9% 37,9% 40,4%
Fastighetens marknadsvärde, kr 952 000 000 952 000 000 857 000 000
Belåningsgrad 53% 53% 58%
Eget kapital per aktie, kr 88,4 88,4 96,8
Antal utestående aktier 3 760 000 3 760 000 3 760 000

 

UTDELNING
Bolaget kommunicerade inför listningen på Nasdaq Stockholm First North målet om att till aktieägarna dela ut motsvarande 8,0 procent avkastning, beräknat på av aktieägarna tillskjutet eget kapital om 376 Mkr. På stämman den 10 maj fastställdes utdelningen till totalt 10 kronor per aktie fördelat på 4 utdelningstillfällen med följande avstämningdagar, 4 kr/aktie (170717), 2 kr/aktie (171016), 2kr/aktie (180115) och 2 kr/aktie(180416).

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma 2018: 9 maj 2018
Halvårsrapport 2018: 22 augusti 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 22 februari 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Wiberg, VD
Telefon: +46 70-689 20 16, e-mail:[email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se.

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser.


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31