REG

SECITS Holding meddelar sista dag för handel med BTA

SECITS Holding AB:s ("SECITS" eller "Bolaget") företrädesemission vars teckningstid avslutades den 13 december har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 3 januari 2024 och att stoppdag är den 5 januari 2024.

 

Under november/december 2023 genomförde SECITS en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 34,9 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). I samband med att Företrädesemissionen avslutades genomförde Bolaget en riktad kvittningsemission av aktier till den garant som valde att erhålla ersättning i aktier ("Ersättningsemissionen"). Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 3 januari 2024 och stoppdag är den 5 januari 2024. De nya aktierna beräknas distribueras till VP-konto/depå den 9 januari 2024.

 

Efter Bolagsverkets registrering av Företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 418 164 630 aktier och aktiekapitalet till 6 969 410,5 SEK.

 

När även den sedan tidigare beslutade Ersättningsemissionen registrerats vid Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 434 367 566 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 7 239 459,4 SEK.

 

 

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har SECITS anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

Viktig information

 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

 

Detta pressmeddelande utgör inte och innehåller inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SECITS Holding AB (publ) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Arne Nyvelius, CFO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen

SECITS, Säkra och Westra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform och där en egen larmcentral kan integreras, satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]