Om SECITS

SECITS Holding AB

Organisationsnummer 559033-1988
Bransch Teknik

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Postadress Stockholm, GBG, Kramfors, Sundsvall, Helsingborg
Webbplats www.secits.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Paul Trygger VD
Arne Nyvelius CFO
Ted Jokiniemi Director of Sales and Marketing
Melinda Andersson HR-Direktör

Styrelse

Carl-Gustav Nilsson Styrelseordförande
Stefan Wilhelmson Ledamot
Björn Almroth Ledamot
Ann-Charlott Salomonsson Ledamot
Jonas Strömberg Styrelseledamot
Wilhelm Bech-Jansen Styrelseledamot

Bolagsordning

Antagen 24 oktober 2022.

BOLAGSORDNING FÖR SECITS HOLDING AB
Org.nr 559033-1988

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är SECITS Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva verksamhet inom data och IT- verksamhet, molnbaserade tekniklösningar, kameraövervakning, och säkerhetslösningar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Årsstämma
Årsstämmahållsårligeninomsexmånader efterräkenskapsåretsutgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av en eller två justeringspersoner,
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 5. Godkännande av dagordning,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i lörekommande fall, koncernredovisning och koncemrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncemresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag,
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari - den 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:55l)

SECITS_Bolagsordning.pdf

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]