REGMAR

Secits avser sälja teckningsoptioner

SECITS Holding AB har anlitat Mangold Fondkommission AB för att avyttra teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 som bolaget äger. Bolagets innehav av teckningsoptioner av denna serie uppgår för närvarande till 2,3 miljoner teckningsoptioner. Medlen från försäljningen ska användas för att driva tillväxt och stärka bolaget i sin pågående omvandling.

Teckningsoptionerna av serie TO1 2018/2023 (ISIN SE0012012110) kan utnyttjas för teckning av aktier till en kurs om 2,15 kronor, vilket är lägre än rådande aktiekurs. Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Försäljningen kan omfatta högst 2 278 912 st och avses ske på Nasdaq First North Growth Market under en period om högst fem handelsdagar från och med idag. Bolaget har anlitat Mangold för att säkerställa att försäljningen sker till marknadsmässiga villkor. Teckningsoptionerna får inte överlåtas för ett lägre pris än 2,50 kronor per teckningsoption.

"Secits har börjat omvandlingen till ett IT-drivet tjänsteföretag med målet att skapa stark tillväxt och etablera bolaget som marknadsledande inom bevakning. Medlen från försäljningen och en framtida konvertering vill vi använda för att stärka Secits och driva tillväxt för bolagets abonnemangstjänster", säger VD Jens Wingren.

Våren 2020 antog Secits en ny strategi som vilar på tre hörnstenar - tillväxt genom egen utveckling och förvärv, tydlig paketering av bolagets olika produkterbjudande och slutligen genom att leverera tjänster i abonnemangsform.

För ytterligare information:

Jens Wingren, CEO

Tel: 073 037 90 70

E-post: [email protected]

Denna information är sådan som SECITS Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 19:30 CEST.

Om SECITS
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank som har telefon: +46 8 463 83 00, och e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]