REG

Secits genomför riktad emission om ca 25 MSEK

SECITS Holding AB ("Secits") har genomfört en nyemission om ca 25,0 MSEK, riktad till svenska institutionella investerare och större privatplacerare. Nyemissionen omfattar 4 310 346 aktier motsvarande ca 22,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget till en teckningskurs om 5,80 kronor per aktie.

Genom nyemissionen tillförs Secits ca 25,0 MSEK före emissionskostnader. Tecknings-kursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om ca 14,7 procent jämfört med stängningskursen den 20 maj 2021 på Nasdaq First North Growth Market och en rabatt om 10,0 procent jämfört med den volymviktade betalkursen på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagarna närmast före emissionsbeslutet.

Syftet med nyemissionen är att finansiera förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB som offentliggjordes tidigare under dagen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt en breddning av bolagets aktieägarbas. Emissionen riktas till en mindre krets investerare, däribland några av bolagets större ägare.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 22,4 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Secits efter nyemissionen, genom en ökning av antalet utestående aktier med 4 310 346 från 14 937 915 till 19 215 235, och en ökning av aktiekapitalet med 431 035,60 kronor, från 1 493 791,50 kronor till 1 924 827,10 kronor.

Emissionsbeslutet har fattats under förutsättning av att extra bolagsstämma den 9 juni 2021 godkänner beslutet. Kallelsen till extra bolagsstämma offentliggörs i separat pressmeddelande.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

Tel: 073 331 1311 och e-post: [email protected]

Om Secits
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]

Bifogade filer

PR-riktadklar.pdf

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]