REGMAR

Secits förvärvar Säkra Larm för 100 MSEK

SECITS Holding AB ("Secits") förvärvar 100 procent av aktierna i Säkra Larm i Sverige AB ("Säkra Larm") för 30 MSEK kontant, 40 MSEK i nyemitterade aktier samt en säljarrevers om 30 MSEK. Secits avser att genomföra en riktad emission om ca 25 MSEK för att finansiera kontantdelen. Förvärvet innebär att Secits breddar sin verksamhet, ökar sin omsättning markant och stärker sina förutsättningar för snabb tillväxt.

"Genom förvärvet av Säkra Larm tar Secits ett rejält kliv upp i storlek, stärker sin lönsamhet och blir en ännu mer intressant partner för kunder. Tillsammans kommer vi att kunna ta ett större grepp om den svenska säkerhetsmarknaden och växla upp vår tillväxt", säger Secits VD Erik Bech-Jansen.

"Affären ger oss en mycket bra position för fortsatt tillväxt. Vi får en naturlig väg in på företagsmarknaden, samtidigt som vi kan utveckla vår starka ställning på konsumentmarknaden", säger Säkra Larms VD Karl Weeks.

Med 96 Mkr i omsättning under 2020 och ca 100 anställda är Säkra Larm Sveriges tredje största installatör av larm på privatmarknaden. Bolaget levererar inbrottslarm, skydd mot vattenskador, yttre bevakning, larmuppkoppling och smarta hem-lösningar. Företaget har en säljkår placerad på 27 orter runtom i Sverige. Säkra Larm genomför för närvarande tre specifika projekt som under de kommande 12 månaderna förväntas förbättra bolagets rörelsemarginal signifikant.

Secits är ett specialistföretag inom framför allt sensor- och kameraövervakning. Under 2020 antogs en tillväxtstrategi som dels bygger på tjänster med ett högre serviceinnehåll som levereras i abonnemangsform, dels vertikal och horisontell expansion av tjänste- och produktutbud. Förvärvet av Säkra Larm är i linje med denna strategi.

Förvärvet flerdubblar Secits omsättning från ca 34,5 MSEK år 2020, till ca 130 MSEK samtidigt som antalet anställda ökar från ca 30 till ca 130. Bolaget kommer efter förvärvet att ha närvaro på ca 30 orter runt om i Sverige, från Helsingborg i söder till Umeå i norr.

Det sammanslagna bolaget får ett brett tjänsteutbud med fokus på larm, passersystem och kameraövervakning. Secits tjänsteutbud baserat på sensor- och kamerabevakning kommer att kunna erbjudas till Säkra Larms ca 25 000 larmkunder. Ett starkt erbjudande för små- och medelstora företag ska skapas genom att kombinera Säkra Larms produkter med Secits passersystem och kameraövervakning.

Secits avser att bibehålla Säkra Larms organisation i nuvarande form som ett dotterbolag, under fortsatt ledning av VD Karl Weeks. Bolagen ser goda möjligheter att nå flera synergieffekter genom att koordinera sina verksamheter.

Genom att förvärva 100 procent av aktierna i Säkra Larm, i stället för som tidigare aviserat 60 procent, kan bolagen snabbare samordna sina verksamheter och smidigare genomföra genomsamma satsningar.

"Säkra Larm har en stark och kundorienterad kultur och säljarna är viktiga kulturbärare. Secits vill bygga vidare på detta och har försäkrat sig om att säljarna kommer att fortsätta vara med på denna resa", säger Secits VD Erik Bech-Jansen.

Styrelsen avser inom kort föreslå extra bolagsstämma att välja Björn Almroth till ny styrelseledamot.

Köpeskillingen om 100 MSEK ska betalas med 30 MSEK kontant, 40 MSEK i vederlagsakter som beräknas ges ut 60 dagar efter förvärvsavtalet, och med 30 MSEK i form av en säljarrevers.

För kontantdelen avser bolaget genomföra en riktad kontantemission omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande som förväntas omfatta upp till 4 310 300 aktier och tillföra bolaget upp till ca 25 MSEK. Emissionen kommer att riktas till svenska institutionella investerare och större privatplacerare.

Genom emissionen av vederlagsaktier till säljarna kommer Björn Almroth och Martin Elgquist att bli betydande ägare i Secits. Antalet vederlagsaktier kommer att bestämmas baserat på aktiekursen under 15 handelsdagar före dess utgivande vilket planeras ske den 10 augusti.

För ytterligare information:

Erik Bech-Jansen, CEO

Tel: 073 331 1311

E-post: [email protected]

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Secits AB ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 maj 2021 kl 17.37 CEST.

Om SECITS
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]

Bifogade filer

PR-SL.pdf

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]