REG

Rättelse: Kommuniké från årsstämman 2020 i SECITS

Rättelse avseende år för ansvarsfrihet

Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2020, fattades bl.a. följande beslut:

· Stämman fastställde resultat- och balansräkning och koncernresultat- och balansräkning samt godkände styrelsens förslag till disposition av vinstmedel.

· Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

· Till styrelse valdes Stefan Wilhelmson(omval), Per Holmgren(omval), Anders Lundström(omval), Martin Mildner(nyval), Adam Lindberg(nyval). Till ordförande valdes Stefan Wilhelmson.

· Till revisor valdes Deloitte AB med huvudansvarig revisor Johan Telander.

· Styrelsearvode skall utgå med 100 000 kronor till ordförande samt vice ordförande och med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen. Arvode till bolagets revisor utgår enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer

· Valberedningen beslutades ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 oktober, samt styrelsens ordförande. Sistnämnde ska även sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de fyra största aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

· Att bemyndiga styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.

Om SECITS Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad IT-drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har ca 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]