REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ)

Idag, måndagen den 24 oktober 2022, hölls extra bolagsstämma i Secits Holding AB (publ). Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning varigenom bestämmelserna om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras.

 

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

 

Beslut om ändring av villkor för personaloptioner

Vid extra bolagsstämma den 23 december 2021 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget ("Programmet"). Enligt villkoren för Programmet ska deltagare, som ett krav för tilldelning av personaloptioner, förvärva av bolaget redan utgivna teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023.

Mot bakgrund av detta beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra villkoren för Programmet så att kravet på förvärv av redan utgivna teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 tas bort. I övrigt kvarstår villkoren för personaloptionsprogrammet oförändrade.

 

Om SECITS-koncernen

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]