REG

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 9 JUNI 2021

Extra bolagsstämma med aktieägarna i SECITS Holding AB hölls den 9 juni 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade, bland annat, följande.

Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en riktad emission av högst 4 310 346 aktier till vissa särskilt angivna investerare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt en breddning av bolagets aktieägarbas. Teckningskursen per aktie uppgick till 5,80 kronor, vilket motsvarar 90 procent av den volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio hela handelsdagarna närmast före styrelsens beslut.

Enligt styrelsebeslutet skulle teckning och betalning ske senast den 28 maj 2021. Vid tecknande av samtliga aktier kommer bolagets aktiekapital öka med 431 034,60 kronor.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för att fullgöra bolagets åtaganden enligt det överlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Säkra Larm i Sverige AB som ingicks den 21 maj 2021, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske på de villkor som följer av nämnda överlåtelseavtal. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av aktiekapitalet respektive antalet aktier inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Val av styrelseledamot

Extra bolagsstämman beslutade att välja Björn Almroth till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]