REG

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB DEN 27 MAJ 2021

Årsstämma med aktieägarna i SECITS Holding AB hölls den 27 maj 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämman beslutade, bland annat, följande.

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Stefan Wilhelmson och Ulrika Strömberg. Årsstämman beslutade att välja Jens Wingren till styrelseledamot. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Stefan Wilhelmson som styrelsens ordförande. Samtliga väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman omvalde det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB, med Johan Telander, som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 100 000 kronor till såväl styrelseordföranden som vice styrelseordföranden (om styrelsen väljer att utse en vice ordförande) och med 50 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 40 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]