REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Secits Holding AB

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), org.nr 559033-1988, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 9 juni 2021.

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 juni 2021,

· dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 8 juni 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 1 juni 2021. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste - för att kunna beaktas vid framställningen av aktieboken - av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 3 juni 2021.

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.secits.se. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 8 juni 2021 och skickas med posten till SECITS Holding AB (publ), c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till [email protected]

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 9 juni 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.secits.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier

8. Beslut om emissionsbemyndigande

9. Val av ny styrelseledamot

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen utser.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Jens Wingren, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 - Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 21 maj 2021 att öka bolagets aktiekapital genom emission av högst 4 310 346 nya aktier medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 431 034,60 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier endast kunna tecknas av vissa i förväg identifierade investerare.

2. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 28 maj 2021, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer.

3. Betalning om 5,80 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar senast den 28 maj 2021, eller sådan annan dag som styrelsen bestämmer. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

4. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjliggörandet av en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt en breddning av bolagets aktieägarbas. Grunden för fastställandet av teckningskursen är 90 procent av volymviktad betalkurs noterad för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio hela handelsdagarna närmast före styrelsens beslut.

Punkt 8 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för att fullgöra bolagets åtaganden enligt det överlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Säkra Larm i Sverige AB ingick den 21 maj 2021, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske på de villkor som följer av nämnda överlåtelseavtal. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av aktiekapitalet respektive antalet aktier inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Punkt 9 - Val av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att - med anledning av det förvärvet av samtliga aktier i Säkra Larm i Sverige AB - Björn Almroth väljs till ny styrelseledamot. En presentation av Björn Almroth hålls tillgänglig på bolagets webbplats, www secits.se.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 14 937 915. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILDa MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att godkännandebeslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och för giltigt beslut enligt punkt 8 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till SECITS Holding AB (publ), c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till [email protected], senast den 30 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.secits.se, senast den 4 juni 2021. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingar

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens beslut respektive förslag enligt punkterna 7-8 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.secits.se senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Stockholm i maj 2021

SECITS Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
Stefan Wilhelmson, ordförande
Tel: 070-817 55 26
E-post: [email protected]

Erik Bech-Jansen, CEO
Tel 073 331 1311
E-post: [email protected]

Om Secits
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]