REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, kallas till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2021,

· dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 26 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 19 maj 2021. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste - för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken - av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 21 maj 2021.

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.secits.se. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 26 maj 2021 och skickas med posten till SECITS Holding AB (publ), c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till [email protected]

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 27 maj 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.secits.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

7. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

11. Beslut om ändring av bolagsordningen

12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ola Lidström väljs till ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmannen.

Punkt 3 - Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår Michael Persson, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringsmans uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9 - Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag

Valberedningen föreslår att Stefan Wilhelmson (omval), Ulrika Strömberg (omval) och Jens Wingren (nyval) väljs till styrelseledamöter, samt att Stefan Wilhelmson (omval) väljs till styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.secits.se.

Valberedningen föreslår att Deloitte AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Johan Telander avses utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 100 000 kronor till såväl styrelseordföranden som vice styrelseordföranden (om styrelsen väljer att utse en vice ordförande) och med 50 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är SECITS Holding AB (pubI).

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är SECITS Holding AB. Bolaget är publikt (pubI).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 490 000 och högst 5 960 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 14 900 000 och högst 59 600 000.

Punkt 12 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 40 procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 14 937 915. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILda MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 11 och 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till SECITS Holding AB (publ), Markörgatan 2, 136 44 Handen (märk kuvertet "Årsstämma"), eller per e-post till [email protected], senast den 17 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.secits.se, senast den 22 maj 2021. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingar

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.secits.se senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 11 och 12 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.secits.se senast två veckor före bolagsstämman. Redovisningshandlingarna och förslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.secits.se. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Stockholm i april 2021

SECITS Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
Stefan Wilhelmson, ordförande
Tel: 070-817 55 26
E-post: [email protected]

Jens Wingren, VD
Tel: 073-073 90 70
E-post: [email protected]

Om Secits
Secits är ett spjutspetsföretag inom kamera- och sensorövervakning med kunder företrädesvis inom bank, myndigheter och detalj- och dagligvaruhandel. Genom partnersamarbeten utvecklar Secits nya lösningar som svarar mot behov i breda kundgrupper. Med ett tydligt paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform satsar bolaget på att växa i nya sektorer, såsom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik.

Aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]