REGMAR

Secits Holding AB Delårsrapport JANUARI - MARS 2023

Första kvartalet januari - mars 2023

  • Intäkterna uppgick till 39 286 (34 766) kSEK
  • EBITDA uppgick till 1 468 (1 007) kSEK
  • Resultat per aktie var -0,09 (-0,21) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 667 (-6 004) kSEK

 

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Secits utökar order mot en internationell butikskedja för leverans av säkerhetslösningar
  • Secits styrelse har beslutat om en riktad emission av aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen
  • Bolaget lämnar bokslutskommuniké för januari - december 2022
  • Secits kommunicerar resultat av omräkning av teckningsoptioner

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • SECITS Holding AB tecknar larmcentralsavtal med internationell leverantör av avancerade kameralösningar

 

Nyckeltal

KSEK

Kvartal

Kvartal

Helår

 

1 jan 2023 -
 31 mar 2023

1 jan 2022 -
31 mar 2022

1 jan 2022-   31 dec 2022

 

 

 

 

Intäkter

39 286

34 766

126 755

EBITDA

1 468

1 007

-8 501

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 667

-6 004

-17 633

 

 

VD HAR ORDET

Secits har under första kvartalet arbetat hårt med att reformera verksamheten inom B2C genom att skapa en plattare organisation och härigenom lyfta fram individuella kompetenser. Fokus har varit att skapa incitament till medarbetarna för ökad försäljning.  Samtidigt kommer den geografiska närvaron inriktas till områden där Bolaget kan ge en mer kostnadseffektiv service till kunderna. Vår privatkundsförsäljning kommer att accelerera försäljningen under senare delen av första halvåret genom vår nya attraktiva paketering och prissättning. Det nya upplägg som nu är sjösatt inom B2C-organisationen genererar mycket energi och vi kan se att alla medarbetare gör sitt yttersta för att leverera.

Vi ser en stor efterfrågan inom B2B. Företagsmarknaden är hårt reglerad samtidigt som branschen genomgår ett stort teknikskifte. Detta gör att många företag och myndigheter har anledning att se över sina lösningar. Utfasningen av 2G- och 3G-näten medför dessutom att många kommer att behöva uppdatera sina larmsystem. Bolaget har därför anställt fler säljare inom B2B, vilka redan har utökat offertstocken påtagligt.

För vårt Larmcentralssegment märker vi tillika ett stort intresse från partners. Kunder upplever våra korta svarstider från larmoperatörerna som en konkurrensfördel. Ett bevis på detta är att Bolaget tecknat avtal med en internationell leverantör av säkerhetsutrustning. för att kunden skall få tillgång till Larmcentralen. Även transmissionen med att lägga support och kundtjänst internt har fallit väl ut. Våra kunder upplever en ökad svarsfrekvens och ett mer personligt bemötande när allt kundbemötande sköts av egen personal. Sammantaget har Bolaget tagit stora steg för att stärka vår position på den svenska säkerhetsmarknaden. Med de genomförda och kommande effektiviseringarna läggs nu successivt grunden till att bygga ett lönsamt bolag och därmed skapa aktieägarvärde framöver. Därför är det extra glädjande att se att kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt trots en volatil omvärld.

För koncernen ökade intäkterna under kvartalet med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och uppgick till 39,3 MSEK (34,8). Bruttomarginalen ökade från 62 procent till 65 procent jämfört med första kvartalet 2022. Detta medförde att EBITDA hamnade på knappt 1,5 MSEK från att under första kvartalet i fjol visat 1,0 MSEK.

Försäljningen var stark inom alla tre segmenten under första kvartalet och intäkterna ökade med: 9,7 procent för B2B, 9,0 procent för B2C och med 76,6 procent för Larmcentralen gentemot motsvarande kvartal förra året. Detta resulterade i att alla tre affärsområdena förbättrade sina resultat markant jämfört med första kvartalet i fjol.

 

 

VD Paul Trygger

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Arne Nyvelius, CFO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen
Secits, Säkra och Westra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform och där en egen larmcentral kan integreras, satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

 

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2023 klockan 08:00 CET. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]