REGMAR

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2023

Secits Holding AB

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2023

Andra kvartalet april - juni 2023

  • Intäkterna uppgick till 30 871 (30 422) kSEK
  • EBITDA uppgick till -1 540 (-1 739) kSEK
  • Resultat per aktie var -0,13 (-0,29) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 654 (-8 999) kSEK

 

Väsentliga händelser under kvartalet

  • SECITS Holding AB tecknar larmcentralsavtal med internationell leverantör av avancerade kameralösningar
  • SECITS HOLDING AB presenterar kommuniké från årsstämma

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • SECITS inleder samarbete med Svenska Bostäder för IoT-baserad dataanalys

 

Nyckeltal

 

KSEK

Kvartal

Kvartal

Ackumulerat

Ackumulerat

Helår

 

1 apr 2023 - 30 juni 2023

1 apr 2022 -
30 juni 2022

1 jan 2023 -   30 juni 2023

1 jan 2022-   30 juni 2022

1 jan 2022-   31 dec 2022

 

 

 

 

 

 

Intäkter

30 871

30 422

70 157

65 188

126 755

EBITDA

-1 540

-1 739

-72

-733

-8 501

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 654

-8 999

-987

-15 003

-7 303

 

 

 

 

 

 

VD HAR ORDET

Vi ser en positiv trend i försäljningen inom B2B, där vi har startat många nya samarbeten samt befintliga kunder som uppgraderar sina anläggningar och har därför utökat säljorganisationen med två säljare med start i augusti 2023. Ett av de nya samarbetena är med Svenska Bostäder, en av Sveriges största bostadsförvaltare. Samarbetet innebär att SECITS kommer att leverera IoT-sensorer till Svenska Bostäder för att skapa en mer datadriven och effektiv förvaltning av deras bostadsbestånd. IoT-sensorerna kommer att samla in data från olika punkter i de förvaltade fastigheterna. Denna data kommer sedan att analyseras för att kundupplevelsen och servicen för Svenska Bostäders kunder skall kunna öka. Secits ser fram emot ett vinnande samarbete och upplever en stor marknadspotential inom det här affärssegmentet för denna teknik.

Secits har under andra kvartalet reformerat verksamheten inom B2C genom att göra om ersättningsmodellen för säljarna till en helt provisionsbaserad modell för att härigenom skapa incitament till medarbetarna för ökad försäljning. För att öka försäljningen har även en ny attraktiv paketering och prissättning tagits fram. Dessa initiativ har tagits emot väl av personalen som gör ett fantastiskt jobb med kunderna varje dag. Fokus för försäljningen har skiftats till storstadsområdena för att få en mer kostnadseffektiv installationsorganisation och där Bolaget kan ge en ökad service till kunderna. Förändringen genomfördes under andra kvartalet och den nya organisationen kommer att ha fullt genomslag från och med kvartal 3 då majoriteten av omstruktureringskostnaderna har tagits. Hela omdaningen innebär att försäljning och intäkter i absoluta tal kommer att minska temporärt men med en ökad lönsamhet och därefter kommer intäkterna att öka igen. Nyrekrytering av säljare pågår i Göteborg, Örebro och Stockholm-Mälardalen.

Secits har tre affärsområden: Privatkundsförsäljning av hemlarm (B2C), Företagsförsäljning (B2B) och Larmcentralsverksamhet. Genom att äga en egen Larmcentral har Bolaget vunnit synergier genom att många av de befintliga kunderna inom B2C och B2B även har önskat vara uppkopplade mot en Larmcentral, vilket har kunnat utnyttjas på koncernnivå. För att påskynda processen att bli ett kassaflödespositivt bolag och därigenom förbättra den finansiella ställningen har styrelsen beslutat inleda kontakter med potentiella partners för att undersöka möjligheten för strategiska samarbeten och strukturaffärer.

För koncernen ökade intäkterna under kvartalet med 1,5 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och uppgick till 30 871 kSEK (30 422). EBITDA förbättrades från -1 739 kSEK från att under andra kvartalet i år hamna på -1 540 kSEK. Ackumulerad EBITDA för första halvåret förbättrades med 7 768 kSEK jämfört med första halvåret 2022 och landade på -733 kSEK för årets första 6 månader. Finansnettot minskade med 1 244 kSEK till -1 931 MSEK jämfört med första kvartalet 2022 (-687 kSEK). Orsaken till att finansnettot minskade beror på lån som upptagits efter andra kvartalet 2022.

 

VD Paul Trygger

 

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Arne Nyvelius, CFO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen
Secits, Säkra och Westra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform och där en egen larmcentral kan integreras, satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.

 

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2023 klockan 08:00 CET. Aktien är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, e-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]