REGMAR

PM Bokslutskommuniké januari - december 2023

Fjärde kvartalet oktober - december 2023

 • Intäkterna uppgick till 30 866 (33 846) kSEK
 • EBITDA uppgick till -6 705 (-4 952) kSEK
 • Resultat per aktie var -0,21 (-0,54) kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -8 017 (-7 927) kSEK

 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Styrelsen i SECITS Holding AB beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 34,9 MSEK samt förlängning och kvittning av befintliga lån
 • SECITS Holding AB upptar brygglån om 5 MSEK för att bibehålla investeringstakten inför kommande företrädesemission
 • Secits Holding AB levererar säkerhet till myndighet
 • Kommuniké från extra bolagsstämma måndagen den 13 november 2023
 • Secits Holding AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)
 • SECITS Holding offentliggör utfall i genomförd företrädesemission
 • Secits Holding AB utökar säkerhetsuppdraget till internationellt flyg- och rymdindustribolag

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång

 

Nyckeltal

 

KSEK

Kvartal

Kvartal

Helår

Helår

 

1 okt 2023 - 31 dec 2023

1 okt 2022 -
 31 dec 2022

1 jan 2023 -   31 dec 2023

1 jan 2022-   31 dec 2022

 

 

 

 

 

Intäkter

30 866

33 846

124 826

126 755

EBITDA

-6 705

-4 952

-7 900

-8 501

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-8 017

-7 927

-17 295

-15 118

 

 

 

 

 

 

VD HAR ORDET

Vi kan blicka tillbaka på ett tufft år likviditetsmässigt, under vilket ledningen har slutfört de sista planerade effektiviseringarna av verksamheten efter köpen av Säkra och Westra. Bolaget har nu omorganiserats och setts över i alla led för att få en mer snabbfotad och effektivare organisation samtidigt som ersättningsmodellen för säljarna, paketering, prissättning och den geografiska närvaron har genomgått en översyn. Sammantaget är nu affärsområdena inom integrerade och kan dra synergier av varandra. Den reformering och effektivisering som organisationen har genomgått betyder att vi nu har en plattform för att kunna leverera starka intäkter och lönsamhet.

I kvartalsrapporten för september skrev vi, avseende kassaflödet, att ett positivt kassaflöde förväntades vara uppnått redan under det fjärde kvartalet 2023. Tyvärr försenades installationerna av några större order, med följd att fakturering först kunde ske på andra sidan årsskiftet, vilket försenade kassaflödet från de nämnda affärerna.

Det åtgärdsprogram om 20 MSEK som avtalades med säljarna om vid köpet av Westra är nu slutfört och vi ser att tillflödet av kunder till larmcentralen kontinuerligt ökar. Under 2022 hade vi utgifter för åtgärdsprogrammet om 20 MSEK som inte påverkade resultatet, då det redovisas direkt i kassaflödet från investeringsverksamheten. Justerat för detta visar vi ett förbättrat resultat med ca 18 MSEK under 2023 jämfört med 2022. Den här effektiviseringen, tillsammans med de förbättringar som har gjorts inom övriga affärsområden, gör att vi nu nyanställer inom säljkåren och räknar med lönsam tillväxt framöver.

Styrelsen för Secits beslutade den 10 oktober att genomföra en företrädesemission om cirka 34,9 MSEK före transaktionskostnader. Syftet med Företrädesemissionen var att säkra att Bolaget har tillräckligt med kapital för den fortsatta tillväxten, förbättra kapitalstrukturen och minska skuldsättningen. Efter företrädesemissionen är skuldsidan i balansräkningen bantad och likviditeten förbättrad avsevärt, och tillsammans med de genomförda operationella åtgärderna gör det att Secits nu kan fokusera helt på ökad tillväxt. De genomförda åtgärderna har mot slutet av året även resulterat i en högre marginal på försäljningen inom samtliga affärsområden. Utöver detta fortsätter bolaget att undersöka möjligheten att skapa aktieägarvärde genom strategiska samarbeten och strukturaffärer. Det viktigaste är dock att kärnverksamheten utvecklas bra och detta har vi fått kvitto på genom högre nyförsäljning och återkommande köp från befintliga kunder. Vi får regelbundet signaler om att kunderna uppskattar våra lösningar och metoder för hur bolaget reder ut deras problem samt Secits flexibilitet i leveransen.

 VD Paul Trygger

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2024 klockan 08:00 CET. Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

För ytterligare information

Arne Nyvelius, CFO

E-post: [email protected]

Om SECITS-koncernen
Secits, Säkra och Westra utgör spjutspetsföretag inom säkerhets och trygghet, däribland kamera-, larm-, passagesystem, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande av tjänster som levereras i abonnemangsform och där en egen larmcentral kan integreras, satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar.


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]