REGMAR

Secits Holding AB Bokslutskommuniké 2020

Fjärde kvartalet oktober - december 2020

· Intäkterna minskade till 10 345 (17 573) KSEK

· EBITDA uppgick till 156 (2 465) KSEK

· Resultat per aktie var -0,08 (0,04) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -456 (7 140) KSEK

· Likviditeten uppgick till 4 078 (3 188) KSEK

· Soliditeten var 32,2 (25,9) procent

Helåret 2020

· Intäkterna minskade till 31 479 (48 209) KSEK

· EBITDA uppgick till -5 861 (-3 983) KSEK

· Resultat per aktie var -0,87 (-0,82) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 393 (2 584) KSEK

·

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Totalt 1,5 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 såldes på marknaden för sammanlagt 3,7 miljoner kronor före transaktionskostnader. Medlen ska användas för att stärka bolaget i den pågående omvandlingen samt för att driva tillväxten i de nya abonnemangstjänsterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • En icke-bindande avsiktsförklaring ingicks om att förvärva Sveriges sjunde största bevakningsbolag, Bevakningsgruppen Sverige AB, med en omsättning på över 100 MSEK. Förvärvet avses genomföras genom en apportemission av ca 14,8 miljoner nya aktier i Secits motsvarande ca 70 MSEK, samt ca 817 000 teckningsoptioner av serie TO1. Förvärvet är villkorat av undertecknande av slutliga avtal samt av att en extra bolagsstämma i Secits fattar erforderliga beslut.

Nyckeltal

KSEK Q4 2020 Q4 2019 Helår 2020 Heålår 2019
1 okt 2020 -
31 dec 2020
1 okt 2019 - 31 dec 2019 1 jan 2020 - 31 dec 2020 1 jan 2019- 31 dec 2019
Intäkter 10 345 17 573 31 479 48 209
EBITDA 156 2 465 -5 861 -3 983
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
-456 7 140 -3 393 2 584

VD HAR ORDET

Grunden lagd för högre tempo

När jag ser tillbaka på 2020 har det varit ett år av hårt och målmedvetet arbete, under en pandemi som gjorde att många processer drog ut på tiden. Även om vi under 2020 inte fick de resultat vi tidigt i våras såg framför oss, har vi idag en mycket mer stabil plattform att växa från. Jag är övertygad om att detta kommer att märkas under 2021, även om pandemin består.

När jag kom in som VD i april gick verksamheten på sparlåga till följd av pandemin, men även till följd av en trubbig strategi. I maj genomförde vi en riktad emission som utökade vår aktiva ägargrupp. Gemensamt utvecklades en klar vision för bolaget. Det resulterade i att vi idag har en ny styrelse, en ny strategi, och ett nytt produkterbjudande. Jag upplever att engagemanget kring bolaget är starkt på alla nivåer, från ägare och styrelse till ledning och medarbetare.

I skymundan, men lika viktigt är att vi under det gångna året också gjorde ett gediget kvalitets-arbete, stärkte våra interna processer och byggde en struktur att växa i. För att få utväxling på det uppdaterade kunderbjudandet har vi parallellt också stärkt vår säljorganisation. Vi är idag ett i stora delar annat bolag än vad vi var för ett år sedan. Ett bolag som klarar att hantera en väsentligt större affär än den vi har idag.

Målet för 2021 är således tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Från att under fjolåret fokuserat på att ta fram produkter kommer vi i år fokusera på att sälja dem. Här handlar det om att nå ut till för oss nya, men väl definierade kundgrupper, bland annat inom bygg- och fastighetssektorn. Siffrorna för fjärde kvartalet antyder att vi börjat en positiv resa, men vi har långt mycket mer att hämta. Marknaden för säkerhetstjänster växer, och vi är idag väl positionerade för att dra fördel av denna tillväxt.

För att öka tempot ytterligare siktar vi även på att växa genom förvärv. De affärer vi vill göra ska inte bara addera sin egen affär, utan också bidra till att vi bygger en gemensam affär. Första steget är avsiktsförklaringen med Bevakningsgruppen som vi annonserade i januari. Bevakningsgruppen är väl sedda på marknaden och har en väsentligt större affär än vår. Huvuddelen av deras verksamhet är olika typer av väktartjänster och personskydd, ett område där vi inte verkar idag. En bemannad auktoriserad larmcentral är under utveckling och den enskilt viktigaste nyckeln i affären.

Möjligheterna är många fler, men först måste vi förstås göra klart affären. Jag ser fram mot ett spännande 2021.

Jens Wingren, VD

Kvartalsrapporten återfinns även på Secits Hemsida. https://investor.secits.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Jens Wingren, CEO

Tel: 073-037 90 70

E-post: [email protected]

Om Secits

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2021 klockan 08:00 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]