REGMAR

Secits bokslutskommuniké 2019

Strategisk omställning och en stark försäljning avslutar 2019 i dur

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2019

 • Ingka Centres Köpcentrum i Sundsvall och Secits ingår avtal om trygghetskameror
  Säkerhetsföretaget Secits ingår ett 5-årigt avtal gällande kameralösning för Ingka Centres Köpcentrum. Värdet på avtalet beräknas till 497 000 kronor och driftavtalet är tecknat på 60 månader.
 • Secits inför kvartalsrapportering
  Säkerhetsföretaget Secits har beslutat att införa kvartalsrapportering från och med den 1 juli 2019.
 • Handel gällande SECITS Holding AB teckningsoptioner (TO1)
  Den 6 mars 2019 inleddes handel med SECITS Holding AB av serie TO1 2018/2023 som SECITS Holding AB (publ) ("Secits") delade ut till sina aktieägare.
 • Secits tilldelas upphandling med Region Stockholm gällande ramavtal för trygghetskameror till tunnelbana- och pendeltågstationer (överklagan pågår)
  Secits har tilldelats uppdraget rörande ramavtal med Region Stockholm för stationära trygghetskameror till Stockholms tunnelbana-och pendeltågsstationer. Värdet uppskattas av Secits till cirka 20 MSEK och löper på tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.
 • Secits Holding AB genomför ett effektivitetsprogram
  Organisatoriska förändringar, sänkta ersättningar till ledningen och sänkta hyreskostnader innebär kostnadssänkningar med cirka 500Tkr/mån från och med halvårsskiftet.
 • Secits stärker samarbetet med Fortinet
  På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.
 • GANT och Secits ingår avtal om säkerhetslösningar
  Secits ingår ett långsiktigt avtal med GANT Sweden AB gällande leverans av säkerhetslösningar i form av trygghetskameror, Axis IP ljud samt varularm till Gants hela butiksnät i Sverige. Avtalsvärdet är inte känt vid tidpunkten för avtalsskrivandet då inga miniminivåer är avtalade.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET 2019

 • Delårsrapport JANUARI - JUNI 2019
  Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret.
 • Förändring i Secits Holding AB:s styrelse
  Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra tid för andra åtaganden och uppdrag.
 • Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med lån
  Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare.
 • Secits erhåller en stor order av en central svensk myndighet
  Säkerhetsföretaget Secits har erhållit en stor order om 10Mkr med en central svensk myndighet. Projektet startar omgående och beräknas att levereras under perioden Q4 2019 - Q1 2020.
 • Överklagan gällande ramavtal avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg med Region Stockholm bifallen.
  Den 2 april 2019 meddelade Secits att bolaget vunnit en upphandling med Region Stockholm avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg samt att Region Stockholms beslut hade överklagats av annan part. Kammarrätten har nu bifallit överklagandet och beslutat att Region Stockholms upphandling av kameror till trygghetskamerasystemet (TN 2018-0866) ska göras om. Ramavtalet uppskattas vara värt ca 20 miljoner kronor över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år
 • Secits största ägare, Jens Wingren utses till ny VD och koncernchef.
  Styrelsen har beslutat att Jens Wingren skall efterträda Hans Molin och ta över som bolagets VD från och med den första april 2020. Jens har stor erfarenhet av affärsutveckling och har bland annat lett bolag från start-upp till omsättningsnivå om ett par miljarder.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTAL 4 2019 UTGÅNG

 • Secits Holding AB löser konvertibel om 2,4 miljoner SEK till Formue Nord med rörelsemedel.
  SECITS Holding AB löser konvertibel om 2,4 miljoner SEK till Formue Nord med rörelsemedel för att förebygga potentiell konvertering tillika utspädning. Efter transaktionen återstår lånet som tecknades sommaren 2019 om 4 miljoner SEK med konverteringsrätt först från den 31 juli 2020 med Formue Nord som SECITS avser att lösa innan det lånet förfaller.

NYCKELTAL

KSEK

kvartal

kvartal

Ackumulerat

Ackumulerat

1 okt 2019- 31 dec 2019

1 okt 2018- 31 dec 2018

1 jan 2019- 31 dec 2019

1 jan 2018- 31 dec 2018

Intäkter

17 572

17 398

48 208

50 493

EBITDA

2 465

502

-3 983

-7 144

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

2 533

770

-4 283

-7 399

FINANSIELL INFORMATION

KSEK

kvartal

kvartal

Ackumulerat

Ackumulerat

1 okt 2019- 31 dec 2019

1 okt 2018- 31 dec 2018

1 jan 2019- 31 dec 2019

1 jan 2018- 31 dec 2018

Nettoomsättning

17 499

16 657

47 550

49 474

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

2 465

502

-3 983

-7 144

Rörelseresultat (EBIT)

1 028

-796

-8 873

-11 793

Resultat efter skatt

407

-1 061

-8 262

-10 893

Periodens kassaflöde

2 800

2 061

1 004

332

VD HAR ORDET

Den strategiska omställningen som genomfördes efter sommaren efter ett svagt utfall under årets första halvår, kombinerat med ökade försäljningsframgångar under andra halvåret innebar en positiv effekt på kvartal 4 samt för hela 2019. Vi har hämtat upp en betydande del av det första halvårets negativa resultat undra andra halvåret och kvartal 4 visar ett positivt EBITDA resultat om 2,47Mkr. Det innebär en betydande förbättring av EBITDA helåret 2019 jämfört med helåret 2018.

I och med detta går vi med fart in i 2020 där vi ser ett fortsatt positivt affärsläge inom befintliga affärsområden bank och offentlig sektor samt inom nya områden industri och fastighetsbranschen samt persontransportsektorn. Vi har per idag 29Mkr i uteliggande orderstock och viktad anbudstock.

Bolagets nya strategi på en växande marknad
Secits har idag ett väldigt gott renommé genom de stora avtal som tecknats med betydande kunder under vår resa så här långt. Det ger oss ett bra affärsläge när vi tar oss an nya områden med kunder som ställer stora krav på kvalitet och kunskap genom hela värdekedjan, samt över lång tid där Secits säkerställer med hjälp av vår driftcentral att de lösningar som levereras fungerar på det sätt som överenskommits med våra kunder.

En mycket öppnare syn på kameratjänster i samhället och med ständigt ökade krav på trygghet och säkerhet i kombination med Secits spetskunskap inom kameratjänster och IT-drift innebär att det finns bra potential för en fortsatt god tillväxt. Konsolidering i säkerhetsbranschen fortsätter och idag finns bara en handfull stora bolag kvar vilket ger Secits ett bra slagläge med vår kompetens och inriktning för trygg-säkerhetskameror.

Likviditet
Bolaget har efter utgången av 2019 och under februari 2020 löst den sista delen av den finansieringslösning som upptogs med Formue Nord med eget kapital för att undvika vidare konvertering och tillika utspädning.

Genom den starka försäljningsökning vi har haft under andra halvåret 2019 samtidigt som vi nu har en väl anpassad kostnadskostym har bolaget idag en god kassa och en bra balans rörande bolagets finanser. Rörelsekapitalet bedöms därmed vara tillgodosett för nästkommande period.

En summering av 2019
Ett bra försäljningsutfall inom befintliga affärsområden Bank och Offentliga myndigheter i kombination med affärer inom nya affärsområden, och med en sund mix av stora komplexa och standardiserade projekt har inneburit att vi nått planerat resultat under andra halvåret 2019. Vi ser en stadig ökning av våra portföljsintäkter där fler och fler system kopplas upp till vår driftmiljö. Fortsätt fokus på tjänsteleveranser genom att förstärka leveransförmågan i våra egna affärer samt via tredje parts leveranser tryggar lönsamhetstillväxt genom ökade löpande intäkter.

Det känns väldigt stimulerande att de åtgärder och det trägna arbete vi har utfört så här lång nu ger oss ett positivt utfall under årets sista halvår. Det ger oss alla medarbetare på Secits ett gott självförtroende att ta oss an ett 2020 med en snabbt växande marknad för kameratjänster.

Hans Molin,
CEO (och medgrundare av) Secits Holding AB Publ

Kommande rapporter

21/4-2020 Årsredovisning 2019
26/5-2020 Delårsrapport Q1
28/5-2020 Årsstämma
28/8-2020 Delårsrapport Q2
27/11-2020 Delårsrapport Q3

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Avlämnande av Bokslutskommuniké 2019

Stockholm den 28 februari 2020

Stefan Wilhelmson
Styrelseordförande

Per Holmgren
Styrelseledamot

Anders Lundström
Styrelseledamot

Jens Wingren
Styrelseledamot

Hans Molin
Verkställande direktör

Rapporten i sin helhet bifogas

För ytterligare information:

Stefan Wilhelmson, styrelseordförande
Tel: +46 70 817 55 26
E-post: [email protected]

Hans Molin, VD
Tel: 073 049 89 55
E-post: [email protected]

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2020 klockan 08:00 CET. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: [email protected]


Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm, högtalare och stabil övervakad drift.

Webbplats
www.secits.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från SECITS via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SECI ISIN-kod SE0009664436 Certified Adviser Erik Penser Bank

IR-Kontakt

Arne Nyvelius CFO [email protected]