REGMAR

Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 94,5 procent och SeaTwirl tillförs cirka 15,3 MSEK

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 245 924 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 94,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 245 924 aktier till en teckningskurs om 62,07 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs SeaTwirl cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågick under perioden från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till 62,07 SEK.

 Interimsaktier

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

 Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i SeaTwirl med 245 924 aktier, från 3 384 292 aktier till totalt 3 630 216 aktier. Aktiekapitalet ökar med 245 924 SEK, från 3 384 292 SEK till 3 630 216 SEK.

 För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO2 uppgår utspädningen till cirka 6,8 procent baserat på antalet aktier efter nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

 Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

 Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

 Detta offentliggörande innehåller information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonens försorg, den 14 juni 2022 kl. 17,00 CET.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities