REG

Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl AB (publ) har fastställts till 62,07 SEK och nyttjandeperioden inleds idag

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. En (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd avteckningsoptionerna av serie TO2 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 90,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 88,67 SEK och således är teckningskursen fastställd till 62,07 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 10 juni 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 7 juni 2022. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 10 juni 2022.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och information om Bolaget finns att tillgå i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 2 november 2021. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.seatwirl.se samt Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:

Teckningsperiod: 27 maj - 10 juni 2022.

Emissionsvolym: 260 330 teckningsoptioner av serie TO2 berättigande till teckning av 260 330 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. 

Teckningskurs: 62,07 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 10 juni 2022. 

Utspädning m.m.: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 260 330 SEK, från 3 384 292 SEK, till 3 644 622 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 260 330 aktier, från 3 384 292 aktier till 3 644 622 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 7,14 procent. 

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 10 juni 2022, alternativt inte avyttras senast den 7 juni 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.seatwirl.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD

Telefon: +46 70 148 0198

E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 788 75 44

E-post: [email protected]

Om SeaTwirl

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities