REGMAR

Styrelseförändringar i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl föreslås genomföra förändringar i styrelsen i samband med den extra bolagsstämman på onsdag 8 april 2020. Två nya ledamöter, finansprofilen Klementina Österberg och entreprenören Dan Friberg, föreslås för inval i styrelsen tillsammans med en suppleant, huvudägaren Knut Claesson.

Ett antal större aktieägare i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("Bolaget"), vilka tillsammans innehar ca 20 procent av Bolagets aktier, har enligt bolagets föreskrifter för valberedning bildat en valberedning inför bolagets extra bolagsstämma på onsdag 8 april 2020.

Valberedningen sammankallades på styrelsens ordförandes uppdrag och de fem enskilt största aktieägarna i SeaTwirl tillfrågades för medverkan i Valberedningens arbete. En samordnare har utsetts inom Valberedningen och denna har samordnat förslagen med SeaTwirls enskilt största aktieägare allteftersom arbetet förlöpte.

Valberedningens förslag

SeaTwirl meddelar nu att Valberedningen lämnar följande förslag inför Bolagets extra bolagsstämma:

- Att Klementina Österberg ska väljas som stämmoordförande (punkt 2 på dagordningen).

- Att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och en suppleant (punkt 7 på dagordningen).

- Att om nya styrelseledamöter tillkommer till styrelsen ska fler ledamöter erhålla styrelsearvode om 75 000 kronor vardera för helår (bruttokostnad per person) utöver årsstämmans beslut om arvoden till styrelsen, som fastställdes 28 februari 2020 (punkt 8 på dagordningen).

- Att suppleant inte uppbär arvode så länge som de inte inträder i en ledamots ställe i styrelsearbetet permanent till nästa årsstämma. Om de inträder i en ledamots ställe permanent föreslås de att ta över avgående ledamots kvarvarande arvode för verksamhetsåret (punkt 8 på dagordningen).

- Att styrelsen ska fortsatt ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget (punkt 8 på dagordningen). Stämmovalda ledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

- Att stämman utser Klementina Österberg och Dan Friberg till ledamöter i SeaTwirls styrelse och att Knut Claesson utses som suppleant, för tiden intill nästkommande årsstämma (punkt 9 på dagordningen).

De föreslagna kandidaterna presenteras närmare här:

- Klementina Österberg är född 1975. Hon innehar en Master i Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Klementina har de senaste 19 åren arbetat med företagsutveckling och finansiering inom GU Ventures, varav de senaste 13 åren som VD. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl noterade som onoterade företag och även av investeringar, företagsförvärv och avyttringar. Dessförinnan har Klementina arbetat inom verkstads- och bilindustrin vid Geveko Industrier, flera Volvo-bolag och DaimlerChrysler Pacific, samt med att starta upp affärsplanstävlingen Venture Cup. Klementina har nyligen blivit utnämnd till Årets Finansprofil av branschorganisationen Finanskompetenscentrum och innan dess fick hon utmärkelsen Årets Ledare av Gothia Akademi. Hon gillar att bygga bolag och entreprenöriella team.

- Dan Friberg är född 1976. Han innehar en Master i Business Administration och en Bachelor degree i Economics från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, samt studier vid KTH. Dan har haft ett flertal ledande positioner inom innovationssystemet och inom finanssektorn, samt som entreprenör i flera bolag. Det innefattar bland annat roller som VD för Science Park Jönköping och som grundare och delägare av Jönköping Business Development AB. Sedan 2016 är han VD och delägare för tech-bolaget Infobric AB med verksamhet i Norden och Storbritannien. Dan har gedigen styrelseerfarenhet och ett stort nätverk i bland annat Norge. Dan är extra intresserad av affärsmodeller och hållbara affärsverksamheter.

- Knut Claesson, född 1947, är idag huvudägare i SeaTwirl och delägare sedan 2014. Han är Tekn.dr. i Kemi, Värmeteknik och Maskinlära, från Chalmers. Anställd på Munters AB mellan åren 1975-1983, först som utvecklingschef och därefter som vice VD. 1985 grundade han Corroventa Avfuktning AB, ett företag specialiserat på utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning särskilt framtagen för torkning av fukt- och vattenskador. Sedan Corroventa avyttrats under 2007 har han varit engagerad som delägare och mentor i olika bolag med tekniska produkter, sprungna ur den innovativa miljön vid Högskolan och Science Park i Jönköping. Han har ett stort intresse av natur och miljö.

VD Peter Schou kommenterar:

- Detta är väldigt positivt för SeaTwirl. Förslaget från Valberedningen innebär att två av Bolagets aktieägare, huvudägaren Knut Claesson och GU Ventures, visar ett fortsatt stort intresse för Bolaget. Jag välkomnar att våra aktieägare blir mer aktiva i SeaTwirl och bidrar genom styrelsearbetet.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Schou, interims-VD

Telefon: +46 76 938 5051

E-post: [email protected]

Klementina Österberg, Valberedningens representant

Telefon: +46 70 440 1190

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2020 kl. 16.40.

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities