REG

SeaTwirls huvudägare lämnar sina aktier i gåva till närstående stiftelse

Vindkraftbolaget SeaTwirl meddelar att Bolagets huvudägare, Knut Claesson, lämnar hela sitt aktieinnehav i gåva till en av honom och hans hustru 2018 bildad allmännyttig stiftelse, Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse, org.nr. 802481-1807, ("Stiftelsen"). Transaktionen innebär att 596 666 aktier, motsvarande 33,5 % av ägandet och rösterna, har överlåtits som gåva till Stiftelsen per dagens datum.

Knut Claesson har varit delägare i SeaTwirl sedan 2014, innehade aktierna vid Bolagets börsintroduktion den 22 december 2016 och har därefter varken sålt eller köpt aktier i Bolaget.

1975 disputerade Knut Claesson på Chalmers Tekniska Högskola och efter olika befattningar på Munters AB, grundade han 1985 Corroventa Avfuktning AB, som är ett bolag specialiserat på utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för torkning av fukt-och vattenskador. Corroventa försåldes 2007 varefter Knut Claesson varit engagerad i entreprenörskap bl.a. på Chalmers och Högskolan i Jönköping.

Stiftelsens tillgångar består enbart av medel som grundarna tillskjutit och kommer att tillföra Stiftelsen. Stiftelsen kan inte mottaga gåvor eller donationer från annat håll.

Avsikten är att Stiftelsen skall ge förutsättningar för en mycket långsiktig förvaltning av de medel och tillgångar som stiftarna överlåtit på Stiftelsen. Överlåtelsen av aktierna i SeaTwirl är en del av denna långsiktiga strategi. Styrelsen består, förutom av Knut Claesson (ordförande) och Caroline von Otter-Claesson (vice ordförande) av personer som grundarna känner väl.

Stiftelsens ändamål är främst att stödja vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap och utveckling främjas men även att främja utbildning, ungdomsverksamhet, idrott (företrädesvis handikappidrott), barns och äldres hälsa, kultur, naturvård och liknande aktiviteter av allmännyttig karaktär.

Eftersom aktieinnehavet 33,5% överstiger tre tiondelar av röstetalet har Knut Claesson den 10 december 2019 inlämnat en framställning till Aktiemarknadsnämnden om dispens från budplikt. Aktiemarknadsnämndens uttalande och beslut att överföringen av aktier i SeaTwirl AB inte utlöser budplikt kommer att offentliggöras på nämndens hemsida så snart som gåvan blivit allmänt känd. Knut Claesson är styrelsesuppleant i SeaTwirl sedan 2020 och har i denna egenskap insynsrapporterat transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Wiberg, Ordförande SeaTwirl
Telefon: +46 76 617 09 10
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.seatwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
+46 8 5030 1550 och på e-post
[email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities