REGMAR

SeaTwirls delårsrapport för perioden april - juni

Väsentliga händelser under perioden (2022-04-01 - 2022-06-30)    

  • SeaTwirl erhåller godkänd koncession för installation av Bolagets vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge. Godkännandet är en viktig milstolpe för Bolaget. (Mars-)
  • Den 17 maj 2022 hölls SeaTwirls årsstämma i lokaler i Lilla Bommen, Göteborg. (Maj)
  • SeaTwirls företrädesemission med teckningsoptioner nyttjades av bolagets befintliga aktieägare till hela 94,5 procent. Emissionen tillför Seatwirl 15,3 MSEK. (Juni)
  • Business Sweden utser SeaTwirl till en av vinnarna i klassen Smart Energy Catalyst 2022. Titeln delas ut till de bolag som Business Sweden anser har störst möjligheter att skala upp sin affärsidé till en global nivå. (Juli)

Finansiell utveckling under perioden (2022-04-01 - 2022-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -4 536 223 kr (-6 415 899 kr).
  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderar bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 59 231 011 kr (27 021 540 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 819 949 kr (1 819 949 kr).
  • Periodens kassaflöde uppgår till 3 617 236 kr (-10 280 977 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 46 555 946 kr (35 843 095 kr).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 103 897 945 kr (50 841 461 kr) varav periodens resultat utgjorde -4 551 798 kr.

 VDs kommentarer

Behovet av förnyelsebar energi som gör oss oberoende av fossil energi har aldrig varit större. Ett ständigt ökande globalt energibehov gör det än viktigare att ställa om mot en sundare energiproduktion för att klara av den nödvändiga klimatomställningen. Politiker har initierat en mängd olika initiativ såväl i Europa som internationellt där man på myndighetsnivå arbetar med att snabba på utvecklingen av bland annat flytande offshore vind. Att utvinna energi till havs där det blåser hårdare, jämnare och oftare är en viktig del av omställningen. Till havs finns dessutom gott om plats att utvinna energin utan att störa ("Friendly out of site").

Intresset för SeaTwirls teknik och unika lösning, att på ett smart och robust sätt utvinna energi till havs har ökat markant den senaste tiden. Jag vill därför passa på att repetera några av de större fördelarna med vår teknik.  

SeaTwirl bygger och designar för offshoremiljö med havet som utgångspunkt. Vi fångar upp vinden oberoende av riktning (roterar vertikalt) vilket gör teknik för att vrida upp verket mot vinden överflödig. Vår lösning har därför färre rörliga delar än annan mer traditionell teknik vilket ger en mer robust lösning med minskat behov av service. De viktigaste delarna av verket är placerade nära vattenytan, något som gör att underhåll och service kan utföras med traditionella farkoster vilket dramatiskt minskar kostnaderna. Våra blad roterar långsammare och med samma hastighet på hela bladet vilket minskar slitaget på bladen (ett stort underhållsproblem med traditionella turbiner). Slutligen visar teoretiska studier att våra vertikala turbiner har förutsättningen att prestera väsentligt bättre än traditionella turbiner i storskaliga vindkraftsparker. Att kunna bygga tätare och utvinna mer energi per kvadratkilometer är viktigt.

Detta är några av faktorerna som bidrar till att SeaTwirls lösning enligt oss kommer att bli en av de valda teknikerna i framtidens vindkraftsparker. Att kunna leverera stabil el utan en massa avbrott, med mindre servicebehov till en konkurrenskraftig energiproduktionskostnad är framtiden!

Internt i bolaget ligger fokus på produktionen av vindturbinen S2X. Vi har startat produktionen av delar med lång leveranstid, såsom blad och styrelektronik. Mycket jobb läggs också ge våra underleverantörer ett bra underlag så att de kan leverera skarpa offerter till oss. Parallellt arbetar vi med framtidens vindturbiner med fokus på att skala upp mot större verk för framtidens vindkraftsparker.

Den 17 maj höll SeaTwirls årsstämma på Lilla Bommen, Göteborg. Där vi passade på att tacka vår styrelseledamot Charlotte Bergqvist som under flera år att guidat och stöttat bolaget men som nu lämnar sitt uppdrag.

SeaTwirls företrädesemission med teckningsoptioner nyttjades av bolagets befintliga aktieägare till hela 94,5 procent vilket är mycket glädjande och visar på styrka och tro på bolaget.

Avslutningsvis så fick vi besked i juli att Business Sweden utser SeaTwirl till en av vinnarna i klassen Smart Energy Catalyst 2022. Titeln delas ut till de bolag som Business Sweden anser har störst möjligheter att skala upp sin affärsidé till en global nivå. Detta gjordes i stor konkurrens och samarbetet med Business Sweden kommer att initieras under hösten.

Peter Laurits, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl 8,30.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities