REG

SeaTwirl offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER.

SeaTwirl AB AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilken beslutades och offentliggjordes den 29 oktober 2021 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.seatwirl.se, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Bakgrund och motiv

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 2 november 2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt annan information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.seatwirl.se, från och med idag den 2 november 2021. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, från och med den 9 november 2021. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida och Mangold Fondkommission AB:s hemsida från och med den 9 november 2021. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen är den 5 november 2021. Teckningsperioden löper från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021.

Ordförande har ordet

Växthusgaser är den främsta orsaken till global uppvärmning och mänskligheten måste halvera sina utsläpp av dessa gaser fram till 2030, för att sedan halvera dem igen innan 2040, för att därefter reducera dem till noll innan 2050.

Det som krävs är en kraftig reduktion av energikonsumtion där det är möjligt, en fortsatt massiv utbyggnad av grön energiproduktion, samt omställning av energianvändning till att primärt utgöras av elektricitet. Men för att klara halveringarna krävs ny teknik, både inom energiproduktion, lagring och fångandet av koldioxid. Det är här SeaTwirl skall hjälpa till att göra skillnad genom att inta en position som en ledande aktör inom flytande vindkraftsparker med hjälp av sitt vertikala flytande vindkraftverk.

Den enorma utbyggnad av grön energiproduktion som krävs kommer inledningsvis fortsätta ske med hjälp av fler solcells- och vindkraftsparker på land och till sjöss. Efter 2030 kommer flytande vindkraft utgöra en massiv potential i den fortsatta utbyggnaden.

Vi har genom vår produkt en unik möjlighet att bli en betydande leverantör av flytande vindkraft. SeaTwirl utvecklar ett flytande vindkraftverk som utan kompromisser anpassas till havets villkor vilket ger unika förutsättningar för att kunna producera konkurrenskraftig energi. Styrelsen i SeaTwirl föreslår med detta som bakgrund en betydande förändring i strategi för att säkerställa att positionera bolaget starkt i den enorma marknad som kommer öppna sig framöver.

Förslaget är att fokusera på de stora elproducenterna som kunder och påskynda kommersialiseringen av bolaget med denna inriktning. Detta genom att koppla sig till senaste forskningen inom flytande vindkraft, skapa strategiska samarbeten med kunder och partners som vill driva på utvecklingen av flytande vindkraft, samt utveckla teamet till att bli världens främsta inom flytande vindkraft. Med forskningen i ryggen och strategiska kunder som kravställare, strategiska partners som bidragare och ett team i världsklass, bedömer vi möjligheterna goda att skapa ett bolag som kan utveckla, producera och leverera de mest effektiva flytande vindkraftverken i världen.

Välkommen att teckna aktier i morgondagens gröna energitech bolag SeaTwirl AB.

Dan Friberg

Styrelsens ordförande

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till SeaTwirl i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD

Telefon: +46 70 148 0198

E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 148 0198

E-post: [email protected]

Om SeaTwirl AB

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli världsledande inom flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SeaTwirl i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities