SeaTwirl lånar mer pengar från huvudägaren och Valberedningen föreslår ny ordförande

Vindkraftsbolaget SeaTwirl kallar till Extra Bolagsstämma där en enig Valberedning föreslår till bolagets ägare val av en ny ordförande, Malcolm Wiberg. Malcolm Wiberg är advokat med bred erfarenhet och en affärsinriktad profil. För att kunna förbereda en nyemission och samtidigt fortsätta utvecklingsarbetet av projektet S2, önskar styrelsen och bolagsledningen en utökning av närståendelånet från huvudägaren Knut Claesson.

Bolagets Valberedning föreslår val av en ny ordförande till styrelsen, Malcolm Wiberg. Advokat Malcolm Wiberg har bred erfarenhet av att arbeta med ägare och företag på internationell nivå och han har specialiserat sig på inhemskt och internationellt transaktionsarbete.

Förslaget är att Malcolm Wiberg väljs in som ny ordförande i Bolagets styrelse och att Klementina Österberg samtidigt avgår. Detta ärende avses att behandlas i kommande extra bolagsstämma.

- Som delägare och representant i Valberedningen välkomnar jag Malcolm Wiberg tillsammans med mina kollegor i Valberedningen, berättar Klementina Österberg. Jag tackar för mig, det är alltid ett nöje att bidra till detta fina Bolags utveckling och jag ser med stor tillförsikt fram emot att se S2 i havet.

Mer info om Malcolm Wiberg:

Malcolm Wiberg har i drygt trettio år varit verksam som affärsjurist. Han är specialiserad på företagsförvärv men arbetar också i stor utsträckning som rådgivare till företagsledningar och styrelser. Under åren 2013 - 2018 var han VD för Advokatfirman Lindahl i Stockholm. 2019 var han en av grundarna till Westerberg & Partners Advokatbyrå, där han sedan dess också är VD. Malcolm har ett stort intresse för ledarskaps- och utvecklingsfrågor. Han har just avslutat boken "Medvetet Ledarskap - Att förändra en företagskultur", som kommer ut i början av hösten 2020.

SeaTwirl står, som tidigare informerats om, inför ett viktigt och omfattande steg att trovärdigt attrahera kapital för sin nya anläggning, S2, ett 1MWs flytande vindkraftverk, samt att sjösätta denna. Ledning och styrelse har nu efterfrågat från huvudägaren Knut Claesson om att utöka lånet från redan beviljat lån om 5 Mkr. Huvudägaren har ställt sig positiv till att utöka lånet med ytterligare upp till 5 Mkr. Detta lån skulle ge Bolaget möjlighet att fortsätta arbetet med S2 projektet enligt liggande projektplan samtidigt som bolaget förbereder sig på kommande emission.

Mot bakgrund av att Knut Claesson innehar 33,5 procent av aktierna i SeaTwirl, utgör låneavtalet en så kallad närståendetransaktion och ska underställas en bolagsstämma för godkännande, där långivaren och huvudägaren Knut Claesson inte deltar i beslutet. Låneavtalet är därför villkorat av att det godkänns av en bolagsstämma i SeaTwirl. En stämmokallelse publiceras i anslutning till detta pressmeddelande.

Lånet enligt låneavtalet kan av Bolaget avropas i delar upp till max 5 Mkr och löper med en årlig ränta om tre (3) procent intill dess att lånet i sin helhet har återbetalats. Återbetalning ska ske senast den 31 januari 2021, alternativt kan SeaTwirl föreslå kvittning. Kvittning förutsätter Långivarens skriftliga godkännande. SeaTwirl har dock rätt att när som helst återbetala lånet i förtid, helt eller delvis, tillsammans med upplupen ränta. Styrelsen bedömer att villkoren för lånet är marknadsmässiga och att låneavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.seatwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 och på e-post [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities