REGMAR

SeaTwirl genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 47 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER.

Styrelsen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har idag den 29 oktober 2021 beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 19 juli 2021, om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Sammanfattning

· SeaTwirls styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämman den 19 juli 2021, om en Företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 som vid full teckning initialt kan tillföra SeaTwirl cirka 47 MSEK, före emissionskostnader.

· Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 23 MSEK.

· Företrädesemissionen omfattas till cirka 35,5 procent av teckningsförbindelser och till cirka 21,3 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 56,8 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

· Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 5 november 2021. Tio (10) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen är 180 SEK per unit, motsvarande 60 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021.

· Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022, dock som lägst kvotvärdet i Bolagets aktie och högst 90 SEK per aktie.

· Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 löper från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.

· Motivet för Företrädesemissionen är att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital.

Bakgrund och motiv

SeaTwirl genomför Företrädesemissionen i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital. Bakgrunden till att Bolaget nu satsar på att skala upp och gå mot kommersialisering för flytande vindkraftsparker beror dels på den snabba utvecklingen i branschen, dels på den forskningsrapport som publicerades under våren 2021 av Oxford Brookes University och dels på att framtidens stora volymer enligt Bolaget kommer att vara i detta segment. Bolaget har även därför tagit beslutet att se till att S2 inte enbart blir en produkt som visar skalbarhet och funktion utan även passa på att få med så mycket anpassning som möjligt för kommande vindkraftsparker. För att Bolaget ska bli redo att accelerera och gå mot kommersialisering av sin teknik för vindkraftsparker, kommer Bolaget under hösten påbörja projektet SX och parallellt fortsätta utvecklingen av S2 vilken fortsättningsvis kommer gå under arbetsnamnet S2x.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 47 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. SeaTwirl har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Erbjudandet om cirka 26,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 56,8 procent av Erbjudandet. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 3,5 MSEK. Nettoemissionslikviden vid fullteckning från Företrädesemissionen förväntas uppgå till cirka 43,5 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas för teckning av aktier kommer SeaTwirl att erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 23 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 1 MSEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen samt teckningsoptionerna av serie TO2 avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:

· Fortsatt utveckling och framtagning av tillverkningsunderlag för SeaTwirl SX och S2x, 80 procent.

· Tillförsel av kapital för vidare optimering och validering av S2x, vindkraftssegmentet, kundmöten och mässor, 20 procent.

Kapitalet som tillförs från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO2 är avsett för att möjliggöra en accelererad kommersialisering av SeaTwirls teknik för flytande vindkraftverk till vindkraftsparker och fortsätta färdigställandet av S2x. Därtill tillförs Bolaget med nödvändigt rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i SeaTwirl har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 19 juli 2021 beslutat om en Företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

· Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 5 november 2021. Tio (10) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen är 180 SEK per unit, motsvarande 60 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).

· Företrädesemissionen innebär en emission av högst 260 330 units, motsvarande 780 990 aktier och 260 330 teckningsoptioner av serie TO2.

· Vid fullteckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 47 MSEK, före emissionskostnader.

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 9 november 2021 till och med den 23 november 2021.

· Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 780 990,00 SEK, från 2 603 302,00 SEK till 3 384 292,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som
omfattas av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare 260 330,00 SEK till 3 644 622,00 SEK.

· De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 23 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Företrädesemissionen kan aktieägare få sin ägarandel utspädd med ytterligare cirka 7 procent. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 kan innebära en total utspädning om cirka 29 procent.

· Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 löper från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.

· Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022, dock som lägst kvotvärdet i Bolagets aktie och högst 90 SEK.

· Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 23 MSEK före emissionskostnader.

· Teckningsoptionerna av serie TO2 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Teckningsåtagande och emissionsgaranti

Personer i styrelse och ledning samt anställda har genom teckningsförbindelser åtagit sig att med företrädesrätt teckna till ett sammanlagt belopp om cirka 16,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 35,5 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolagets huvudägare, Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse, genom emissionsgaranti åtagit sig att teckna till ett sammanlagt belopp om 10 MSEK, vilket motsvarar cirka 21,3 procent av Företrädesemissionen, i det fall Företrädesemissionen inte blir tecknad till cirka 56,8 procent. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 35,5 procent av teckningsförbindelser och 21,3 procent av emissionsgarantier motsvarande totalt 56,8 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser eller den emissionsgarantier som ingåtts.

Följande har ingått avtal om teckningsförbindelse:

Namn

Juridisk Person

Befattning

Belopp (SEK)

Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse

Styrelsesuppleant **

10 000 080

Dan Friberg *

Trinova Ventures AB

Styrelseordförande

2 294 640

Charlotte Bergqvist *

Trinda Energy AB

Styrelseledamot

193 500

Lars Tenerz

Optiga AB

Styrelseledamot

1 169 820

Fredrik Östbye

Styrelseledamot

1 600 200

Peter Laurits *

Pecela Sun AB

VD

333 360

Mats Hult

CFO

786 780

Jonas Boström

CTO

50 040

Andreas Börjesson

Anställd

50 040

Elsa Gejrot Mellstig

Anställd

15 120

Andreas Oscarsson

Anställd

30 060

Martin Rosander

Anställd

10 080

Erik Aronsson

Anställd

30 060

Johan Östberg

Anställd

40 140

Mehdi Garmabi

Anställd

20 160

* Ingått teckningsförbindelser både privat och genom närstående bolag.

** Knut Claesson är styrelsesuppleant i SeaTwirls styrelse

Tidsplan

2 november 2021

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen

3 november 2021

Sista handelsdag i SeaTwirls aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter

4 november 2021

Första handelsdag i SeaTwirls aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter

5 november 2021

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen

9 november - 18 november 2021

Handel i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market

9 november - 23 november 2021

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

26 november 2021

Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

1 december 2021

Beräknad likviddag för avräkningsnotor

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till SeaTwirl i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021, kl. 08,30 CEST.

Om SeaTwirl AB

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli världsledande inom flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SeaTwirl i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities