REGMAR

SeaTwirls delårsrapport för perioden december 2020 - februari 2021

Delårsrapport för kvartal 2 år 2020-2021, avser perioden december till februari.

Väsentliga händelser under perioden (2020-12-01 - 2021-02-28)

· SeaTwirl beviljas patent på ett delningsbart vindkraftverk av det japanska patentverket.

· SeaTwirl samarbetar med Solvina som under perioden börjat utveckla, optimera och implementera styrsystemet för SeaTwirl S2.

· SeaTwirl samarbetar med TechTribe som under perioden startat arbetet med elkonstruktionen av generatorhuset för SeaTwirl S2.

· SeaTwirl höll årsstämma den 24/2.

· SeaTwirl gör styrelseförändringar, där ny styrelseledamot i Fredrik Östbye tillsätts.

Finansiell utveckling under perioden (2020-12-01 - 2021-02-28)

· Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 340 017 kr (-1 183 514 kr).

· Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderande bland annat personalkostnader.

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 23 078 814 kr (17 749 094 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 110 261 kr).

· Periodens kassaflöde uppgår till 45 558 685 kr (-2 691 304 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 48 178 795 kr (6 551 649 kr). Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,7 MSEK, vilket informerades om den 27 november.

· Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 53 568 014 kr (14 713 367 kr) varav periodens resultat utgjorde -1 503 565 kr (-1 184 724 kr).

VD:s kommentarer

SeaTwirls mål är att installera nästa generation vindkraftverk, SeaTwirl S2, 1 MW i havet under 2022 och ta nästa steg i att etablera vår innovativa teknik på den globala marknaden. Men vår målsättning slutar inte där, vår vision sträcker sig mycket längre än så. Vi ser flera potentiella marknader och applikationsområden där vår innovativa energilösning kommer att vara mycket attraktiv. Som i framtidens flytande vindkraftsparker, men även till nischade marknader såsom öar och andra avlägsna platser samt fiskodlingar.

Arbetet med SeaTwirl S2 går enligt plan och det senaste året har den tekniska utvecklingen tagits till en helt ny nivå. Diskussioner, simuleringar och beräkningar har gett oss de svar vi letar efter och

stärkt oss i vetskapen om att vi är på rätt väg. Det känns fantastiskt att öppna 2021 med att påbörja den initiala produktionen av SeaTwirl S2 tillsammans med våra leverantörer.

Det händer otroligt mycket inom området förnybar energi just nu. Stora länder som Japan strävar efter att bli koldioxidneutrala till 2050 och USA investerar i en koldioxidneutral energisektor 2035. EU-kommissionen talar om miljardinvesteringar och det är glädjande att se Europa bana väg.

Covid-19 präglar vår vardag och vi är noga med att följa rekommendationerna. Verksamheten har påverkats i begränsad omfattning och vi har lyckats fortsätta arbetet på ett strukturerat sätt efter vår planerade tidsplan.

Under perioden har vi fortsatt med det strategiska arbetet att bygga vår patentportfölj. I februari beviljades patent på ett delningsbart vindkraftverk av det japanska patentverket, där vi sedan tidigare beviljats samma patent i Sverige, USA, Kina och Europa. Japan har bra vattendjup och stora städer längs med kusterna vilket utgör en intressant marknad för vår flytande vindturbin, framför allt då Japan satt tydliga klimatmål. Genom att skydda våra tekniska lösningar som gör vindkraftverken billigare att bygga och underhålla stärker vi vår marknadsposition.

På årsstämman tackade vi Pontus Ryd för fem goda år i styrelsen och välkomnade Fredrik Östbye. Fredrik är en serie-entreprenör som realiserat flera framgångsrika företag varav två har blivit uppköpta av stora bolag. Han är i grunden en ingenjör som drivs av hur teknik kan skapa hållbarhet, men har under sin resa framför allt skapat team, strategier, partnerskap och affärsmodeller som tagit de bolag han engagerat sig i framåt.

SeaTwirl har initierat en tydlig övergång från att vara ett innovativt utvecklingsföretag till ett företag som levererar innovativa energilösningar. Vi har en spännande tid framför oss och jag är glad att du vill följa vår resa!

Peter Laurits, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Wiberg, Ordförande SeaTwirl
Telefon: +46 76 617 09 10
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2021 kl 8,30.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities