REGMAR

SeaTwirl (publ) publicerar bokslutskommuniké för 2022

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

 • Johan Sandberg, som har lång erfarenhet av flytande vindkraft, utsågs till ny VD. Han tillträdde efter perioden, den 1 mars 2023. (november)
 • SeaTwirl erhöll finansiering på 50,4 MSEK från Energimyndigheten för S2x-projektet. (november)
 • Styrelsen beslutade att genomföra en företrädesemission av units om cirka 64,5 MSEK (november)
 • Mike Anderson, en av pionjärerna inom vindkraftsindustrin, valdes in i styrelsen på en extra bolagsstämma. (december)

 Väsentliga händelser efter perioden

 • Utfallet i företrädesemissionen kommunicerades. Den tecknades till 109,3 procent, varav 83,6 procent med stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs därmed cirka 64,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden har inkommit till bolaget under januari. (januari)
 • Testplats-koncessionen för S2x vinner laga kraft i Norge efter att överklaganden avslås. (januari)

Finansiell utveckling under fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -8 071 693 kr (-1 452 858 kr)
 • Det negativa resultatet är hänförligt till kostnader för utveckling och produktion, inklusive personal- och konsultkostnader, samt emissionskostnader.
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 80 861 589 kr (49 932 355 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 582 804 kr).
 • Periodens kassaflöde uppgår till -6 759 624 kr (22 696 768 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 996 953 kr (49 086 085 kr).
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 91 291 051 kr (96 756 999 kr) varav periodens resultat utgjorde -7 942 309 kr.

  Avgående VD:s kommentarer

Vår företrädesemission som genomfördes i januari tecknades till drygt 109 procent. Det är ett fantastiskt utfall som vi har all anledning att känna oss stolta över. Finansiella klimatet blev under 2022 betydligt tuffare och de flesta emissioner lyckade inte ta in så mycket kapital som de planerat. Medianteckningsgraden för alla emissioner som genomfördes under året var 65 procent och en femtedel nådde inte ens upp till 50 procent.

Mot den bakgrunden kan vi som sagt vara stolta och vi tackar ödmjukt för det förtroende som våra aktieägare, både gamla och nytillkomna, har visat oss. Vår lösning är en potentiell gamechanger för flytande vindkraft. Vi har tänkt och designat för havet från början och det kommer att göra stor skillnad för vilken LCOE (Levelized Cost of Energy) vi slutligen kan nå. Att äga designen för hela vindturbinen, både flytare och turbinen ovan vattenytan, gör att vi kan optimera vår design och göra den så lätt som möjligt. Att Energimyndigheten, med sina erkänt höga krav, beviljade oss finansiering på drygt 50 MSEK är ett kvitto på potentialen i vår teknik.

Marknaden för flytande vindkraft växer snabbt. Orsaken är det för varje dag mer brådskande behovet att genomföra klimatomställningen i en värld där mer än 80 procent av primärenergin fortfarande kommer från fossila bränslen. Elproduktionen måste bli fossilfri och byggas ut kraftigt så att även transporter och industriella processer kan elektrifieras.

Havsbaserad vindkraft har av IEA, det internationella energiorganet, identifierats som en nyckel i omställningen. Den höga kapacitetsfaktorn och den låga timvisa variabiliteten placerar den enligt IEA i en egen kategori: variabel baskraft. Orsaken till de egenskaperna är att vindarna till havs är jämnare och starkare. För flytande vindkraft, som kan placeras längre ut från kusten, blir de faktorerna ännu starkare och vi ser att också att den tar allt större plats i statliga upphandlingar för havsbaserade vindkraftsparker. I Skottland är till exempel 13 av 20 projekt, som står för 62 procent av den totala kapaciteten, i Scotwind flytande.

Vi har fullt fokus på att ta fram en kommersiell produkt för denna snabbt växande marknad. Vi jobbar hårt internt med att hitta rätt balans mellan att slutproducera S2x och utveckla nästa generation flytande vertikala vindkraftverk. Kapitalet som vi tog in genom företrädesemissionen använder vi därför i första hand till att fortsätta utveckla SX. Vi har intentionen att installera S2x för att verifiera viktiga delar av vår teknik, men då produktion och installationskostnader blev väsentligt dyrare under 2022, inklusive dyrare att finansiera bedömde vi det smart att fortsätta ha full fart på vår nästa större generation vindkraftverk samtidigt som vi fortsätter arbetet att bygga S2x på ett så smart och ekonomiskt sätt som möjligt. De komponenter med lång ledtid, som blad och stag, är redan i produktion.

Detta VD-ord blir mitt sista innan jag lämnar över till Johan Sandberg. Johan har jobbat med flytande vindkraft i över tio år där han är en av nyckelspelarna och känner branschen och dess förutsättningar bättre än någon annan. Jag är övertygad om att han är helt rätt person för att identifiera nyckelfaktorerna och sedan driva en lyckad kommersialisering av vår teknik.

Jag blev invald i SeaTwirls styrelse 2018 och har varit VD sedan 2020. Nu kommer jag att stötta Johan under en övergångsperiod och sedan fortsätta i en ny roll i bolaget. Som aktieägare är jag väldigt förväntansfull på det här bolaget och jag ser fram emot att fortsätta bidra till dess framgång.

Med de orden vill jag tacka för mig. Så till alla anställda, partners och andra som hjälpt oss på vägen: Tack! Nu fortsätter vi framåt mot kommersialisering!

Peter Laurits, avgående VD för SeaTwirl

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Sandberg, VD
Telefon: +46 72 174 85 27
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energiteknikbolag inom havsbaserad vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vertikalaxlade turbin har låg tyngdpunkt och använder därför mindre stål i flytaren än konventionella flytande lösningar. Därutöver är ambitionen att kunna använda en mer lokal leverantörskedja, ha lägre underhållskostnader, större svängmassa, lägre bladerosion och kunna placera verken tätare ihop, vilket bidrar till en bättre ekonomi för vindkraftsparken. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på S2x, en större prototyp med en installerad turbineffekt på 1 MW, och på SX med turbineffekt i kommersiell skala. Sedan 2016 är bolaget noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2023
kl 08:15.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities