REGMAR

SeaTwirl publicerar bokslutskommuniké för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader)

Väsentliga händelser under perioden

· SeaTwirl genomför sin första teknikdag (Tech Tuesday) där företaget och dess innovativa teknik presenteras. Nov 2020

· Företrädesemissionen i november 2020 tecknas till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknas med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknas utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagande inte nyttjas. Genom företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader. Nov 2020

· SeaTwirl beviljas patent på ett delningsbart vindkraftverk av det japanska patentverket. Feb 2021.

· SeaTwirl gör styrelseförändringar, där ny styrelseledamot i Fredrik Östbye tillsätts. Feb 2021.

· SeaTwirl flyttar till nya lokaler i Lilla Bommen, Göteborg. Mar 2021

· Totalt nyttjades 86 099 teckningsoptioner av serie TO1 (vilka emitterades i samband med Bolagets Företrädesemission 2020), motsvarande cirka 96,77 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 86 099 aktier till en teckningskurs om 96,37 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs SeaTwirl cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader. Apr 2021

· Vice styrelseordförande Dan Friberg tar över ordförandeklubban då Malcolm Wiberg på egen begäran kliver av sitt uppdrag som styrelseordförande. Maj 2021

· SeaTwirl håller extra bolagsstämma 19 juli. På stämman beslutas om förändrat räkenskapsår. Räkenskapsåret är nu från 1 januari till 31 december. Jul 2021

· Lars Tenerz väljs in som ny styrelsemedlem. Jul 2021

· Beslut om godkännande av styrelsens förslag om en riktad emission till tillträdande styrelseledamoten Lars Tenerz. Jul 2021

· SeaTwirl lägger fram en uppdaterad vision med ett klart och tydligt fokus på flytande vindkraftsparker. En ny strategisk plan har tagits fram som accelererar kommersialiseringen av SeaTwirls teknik för denna marknad. Sep 2021

· Installation av SeaTwirl S2 förskjuts från 2022 till 2023 då Bolaget fortfarande väntar på att få koncessionen godkänd i Norge. Sep 2021

· SeaTwirl besöker ODT mässan i Stavanger, Norge. Okt 2021

· SeaTwirl har efter en noggrann process valt ut en ny samarbetspartner för arbetet med mjuk finansiering (bidrag) där valet gick till GAEU Consulting AB. Okt 2021

· SeaTwirl genomför Företrädesemission i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital. Okt 2021

· SeaTwirl besöker FOWT konferensen i Marseille, Frankrike. Nov 2021

· Företrädesemissionen tecknas till totalt 192,12 procent, varav cirka 95,63 procent tecknas med stöd av uniträtter och cirka 96,49 procent tecknas utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nov 2021

· SeaTwirl har under året förlängt befintligt låneavtal med Knut Claesson. Lånet är återbetalt med ränta per den 2021.12.30

Finansiell utveckling 2020.09.01 - 2021.12.31

· Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -15 114 603 kr (-10 886 361 kr)

· Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personal och konsultkostnader

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 49 932 355 kr. Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr.

· Periodens kassaflöde uppgår till 41 363 340 kr (34 350 555 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 49 086 085 kr (48 033 327 kr).

· Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 96 756 999 kr (57 352 813 kr) varav periodens resultat, 4 månader utgjorde -4 012 376 kr (-3 881 863 kr).

VD:s kommentarer

År 2021 är till ända och mycket har hänt under det gångna året. Pandemin fortsätter göra avtryck på livet i stort och vi kan se hur företag framgångsrikt lyckas hitta alternativa sätt att göra affärer och utvecklas. Att vara anpassningsbar är en tydlig framgångsfaktor.

Vi har sett en explosionsartad höjning av ambitionsnivån från ett flertal länder som vill och behöver tackla nya miljömål samt minska utsläppen av växthusgaser med hjälp av förnyelsebar energi. Här kommer offshore-vind att spela en viktig roll. Skottlands ScotWinds upphandling på en gemensam produktionspotential på 25 GW, visar att Europa fortsätter ligga i framkant.


Även USA visar sina ambitioner då Biden-administrationen aktivt arbetar med att etablera offshore-vind både på öst- och västkusten. Större investeringar i infrastrukturen som tex hamnar ingår också i arbetet.

Tillsammans med vår styrelse lade vi under hösten ner kraft och energi på att arbeta igenom vår strategi för bolaget. Arbetet landade i en uppdaterad vision med ett klart och tydligt fokus på flytande vindkraftsparker samt strategiska fokusområden som accelererar kommersialiseringen av SeaTwirls teknik för denna marknad. En viktig energiinjektion till detta arbete var forskningsrapporten från Oxford Brookes University, som tydligt visade att vertikalaxlade vindkraftverk blir mer effektiva i vindkraftsparker och ställda i par kan effektiviteten öka med upp till 15%. Då vi utvecklar vindkraftverk med offshore som utgångspunkt och med huvudfokus på vindkraftsparker, är rapporter som denna viktig. Verken ska producera energi under många år vilket gör effektivitet till en stor fördel. Rapporten visar också att det går att bygga tätare parker och ändå behålla en hög effektivitet, vilket ibland är en stor fördel och nödvändighet.

På SeaTwirl har vi haft ett händelserikt år där vi redovisat och erhållit många viktiga resultat som verifierar att vår lösning håller vad våra simuleringar och beräkningar visat. En lyckad och efterlängtad milstolpe för bolaget nåddes i november när vi genomförde tanktester tillsammans med SSPA på Chalmers Tekniska Högskola. Resultaten från de testerna är flera, men ett första viktigt resultat är att den ansats som vi har gjort vid utvecklingen av våra interna modeller är nära verkligheten, vilket är mycket bra.

I slutet av 2021 genomförde vi en företrädesemission med syfte att finansiera fortsatt utveckling och förbättring av vår SeaTwirl S2x innan installation i Norge, samt för att driva vår uppdaterade strategi mot vindkraftsparker. Företrädesemissionen tecknades till totalt nästan 200 procent vilket är glädjande och vi är mycket tacksamma för det stöd och förtroende vi fortsatt får från våra ägare.

Slutligen vill jag passa på att tacka vårt starka team på SeaTwirl som fortsätter göra vår vision möjlig. Att tillsammans med teamet få vara en del av den viktiga uppgiften att ställa om till förnyelsebar energi och bromsa växthuseffekten är en otrolig förmån.
Peter Laurits, VD SeaTwirl.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energitech bolag inom vindkraft med visionen att bli världsledande inom flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2022 kl 8,30.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities