REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ) den 22 december

Extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum den 22 december 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som tidigare har offentliggjorts genom kallelsen till stämman. Nedan presenteras en sammanfattning avseende de huvudsakliga beslut som fattades på den extra bolagsstämman. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com.

Val till styrelse

Bolagsstämman beslutade att nyvälja Mike Anderson som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade vidare att de arvoden som beslutades av årsstämman 2022 ska äga fortsatt tillämpning och att nyvald styrelseledamot ska ha rätt till styrelsearvode i förhållande till den tid som denne är styrelseledamot mellan årsstämman 2022 fram till nästa årsstämma.

Incitamentsprogram i form av kvalificerade personaloptioner för anställda samt ny styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för dels anställda i Bolaget, dels den nya styrelseledamoten Mike Anderson genom utgivande av totalt 117 500 kvalificerade personaloptioner. Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 80 kronor. Personaloptionerna får utnyttjas för aktieteckning tidigast tre (3) år efter att deltagaren undertecknat optionsavtalet och senast den 31 december 2027.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa enhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities