REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB höll idag den 19 juli 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om val av ny styrelseledamot

Beslutade stämman i enlighet med Valberedningens förslag att utse Lars Tenerz som ny styrelseledamot. SeaTwirl styrelsen består av Dan Friberg, Charlotte Bergqvist, Fredrik Östbye samt Lars Tenerz.

Beslut om val av ny styrelseordförande

Beslutade stämman i enlighet med Valberedningens förslag att utse Dan Friberg som ny styrelseordförande. Stämman avtackade Malcolm Wiberg, som därmed lämnar styrelsen.

Beslut om godkännande av förlängt låneavtal med Knut Claesson

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag godkänna en förlängning av befintligt låneavtal mellan Bolaget och Knut Claesson. Antecknades att Knut Claesson inte deltog i beslutet. Lånet uppgår till 10 000 000 kronor och löper med en ränta om 3,00 procent. Lånet förfaller till betalning den 30 september 2021.

Beslut om godkännande av ändrad bolagsordning

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag godkänna ändring av bolagsordning. (gränser för aktiekapitalet och antalet aktier samt ändring av Bolagets räkenskapsår)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 4 och 5 samt 12 i bolagsordningen ändras, ny bolagsordning är bifogad (Bilaga 3).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomna efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent.

Beslut om godkännande av styrelsens förslag om en riktad emission till tillträdande styrelseledamoten Lars Tenerz

Beslutade stämman att godkänna i enlighet med styrelsens beslut den 16 juni 2021 om en riktad emission av högst 26 000 aktier till den tillträdande styrelseledamoten Lars Tenerz enligt följande. Teckningskursen har fastställts till 128 kronor per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 15 juni 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities