REG

Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum tisdagen den 17 maj 2022 i Göteborg. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. 

Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för bolaget för räkenskapsåret 2020/2021 samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.  

Disposition av bolagets resultat  

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för räkenskapsåret 2020/2021 ska balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Dan Friberg, Fredrik Östbye och Lars Tenerz, samt till styrelsesuppleant omvälja Knut Claesson. Till styrelsens ordförande omvaldes Dan Friberg.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande, 150 000 kr till styrelsens vice ordförande (om sådan utses) och med 75 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Revisor

Grant Thornton Sweden AB nyvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Patric Hofréus kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner ska, för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antalet aktier vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

 Uppdaterade principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att uppdatera principer för utseende av valberedning och valberedningsinstruktion. Fullständigt förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida.

För ytterligare information:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities