REG

Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Vindkraftsbolaget SeaTwirl höll idag den 24 februari 2021 årsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget för räkenskapsåret 2019/2020. Samtliga styrelseledamöter, verkställande direktörer och styrelsesuppleanten som varit verksamma under räkenskapsåret 2019/2020 beviljades ansvarsfrihet.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019/2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 600 000 kr för helår (bruttokostnad för bolaget) att fördelas till styrelsens ordförande med 300 000 kr, till styrelsens vice ordförande med 150 000 kr, samt till övriga föreslagna styrelseledamöter med 75 000 kr vardera. Styrelsen har rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra med en styrelsesuppleant. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av Dan Friberg, Charlotte Bergqvist och Malcolm Wiberg samt nyval av Fredrik Östbye. Till styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av Malcolm Wiberg. Till styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av Knut Claesson.

Presentation av den nytillträdda styrelseledamoten

Fredrik Östbye är en serie-entreprenör som realiserat flera framgångsrika företag varav två har blivit uppköpta av stora bolag. Han är i grunden en ingenjör som drivs av hur teknik kan skapa hållbarhet, men har under sin resa framförallt skapat team, strategier, partnerskap och affärsmodeller som tagit de bolag han engagerat sig i framåt. Under 2013-2017 var han Vice President, Internet of Things på Telenor efter att de förvärvat hans bolag, och 2017 handplockades han till Grundfos i Danmark som Group Vice President, Head of Digital transformation, där han mycket framgångsrikt lett deras digitala transformation, och där han nu bygger upp deras radikala innovationsenhet. Han är rådgivare till flera spännande start-ups och scale-ups. Fredrik bor med sin familj i Varberg och tycker om surfing, ridning och snowboarding.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer vara huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär en ändring av bolagsordningens § 9 för att anpassas till lagändringar avseende avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomna efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent.

Avtackning av styrelseledamot

Efter årsstämman tackade ordförande Malcolm Wiberg avgående styrelseledamot Pontus Ryd för ett gott och långt styrelsearbete inom SeaTwirl.

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Malcolm Wiberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 766 170 910
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities