REG

Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("SeaTwirl" eller "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma [fredagen den 12 juni 2020] kl. 14:00 i GU Ventures lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg. Insläpp och registrering startar kl. 13:45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken [fredagen den 5 juni 2020] och

- anmäla sitt deltagande till Bolaget senast [fredagen den 5 juni 2020] skriftligen antingen per brev under adressen SeaTwirl AB, "Extra bolagsstämma", Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, eller per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid så att införing i aktieboken har skett [fredagen den 5 juni 2020].

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av rådande omständigheter önskar SeaTwirl att alla vidtar försiktighetsåtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset). Bolaget betonar vikten av att alla aktieägare överväger möjligheten att delta genom ombud, istället för att personligen närvara på stämman, eller att poströsta innan stämman. På Bolagets hemsida www.seatwirl.com finns formulär för poströstning samt instruktioner om hur aktieägare som vill poströsta ska gå till väga.

För att minska risken för smittspridning kommer ingen förtäring tillhandahållas och delar av styrelsen kommer inte att vara på plats på stämman. VD kommer inte att hålla något stämmoanförande och antalet övriga närvarande representanter från Bolaget begränsas. Stämman förväntas pågå i ca en halvtimme.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Beslut om godkännande av låneavtal med Knut Claesson.

8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut


Förslag till val av ordförande vid stämman (pkt 2)

Föreslås att Klementina Österberg utses till bolagsstämmans ordförande.

Förslag till beslut om godkännande av låneavtal med Knut Claesson (pkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna ett låneavtal mellan Bolaget och Knut Claesson. Lånet enligt låneavtalet uppgår till totalt 5 000 000 kronor och löper med en årlig ränta om tre (3) procent intill dess att lånet i sin helhet har återbetalats. Återbetalning ska ske senast den 31 december 2020, alternativt kan SeaTwirl föreslå kvittning. Kvittning förutsätter Långivarens skriftliga godkännande. SeaTwirl har dock rätt att när som helst återbetala lånet i förtid, helt eller delvis, tillsammans med upplupen ränta. Styrelsen bedömer att villkoren för lånet är marknadsmässiga och att låneavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Låneavtalet ingicks den 18 maj 2020. Syftet med låneavtalet är att finansiera SeaTwirls verksamhet på kort sikt.

Mot bakgrund av att Knut Claesson innehar 33,5 procent av aktierna i SeaTwirl, bedömer styrelsen att låneavtalet utgör en så kallad närståendetransaktion som ska underställas bolagsstämman för godkännande. Låneavtalet är därför villkorat av att det godkänns av bolagstämman i SeaTwirl.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas av Knut Claesson inte ska beaktas.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrig information

Fullständigt beslutsunderlag för punkt 7 enligt dagordningen kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.seatwirl.com minst två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 1 779 435 utestående aktier, som berättigar till en röst per aktie vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Göteborg i maj 2020

SeaTwirl AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD

Telefon: +46 70 148 0198

E-post: [email protected]

Om SeaTwirl

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på+46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities