REG

Information om utgivna teckningsoptioner i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att Bolaget har, baserat på extra bolagsstämmobeslut den 23 oktober 2019, utgivit sammanlagt 68 180 teckningsoptioner i incitamentsprogrammen. Dessa optioner är överlåtna till nyckelpersoner inom Bolaget, såsom ledande befattningshavare, andra anställda och rådgivare, samt styrelseledamot.

Extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ) ("Bolaget") beslutade den 23 oktober 2019 att inrätta två separata teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram genom emission av totalt högst 150 285 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget senast den 30 juni 2023.

Genom incitamentsprogrammet "Board LTIP 2019/2023" fick 92 105 teckningsoptioner tecknas av namngivna styrelseledamöter, samt genom incitamentsprogrammet "LTIP 2019/2023" skulle 58 180 teckningsoptioner utges till bolagets helägda dotterbolag SeaTwirl Options AB ("Dotterbolaget") som i sin tur skall överlåta teckningsoptionerna till nyckelpersoner i SeaTwirl, såsom anställda, rådgivare och konsulter.

Syftet med införandet av incitamentsprogrammen "Board LTIP 2019/2023" respektive "LTIP 2019/2023" var att aktieägarna önskade att alla involverade nyckelpersoners finansiella intressen skulle överensstämma med intressena hos Bolagets aktieägare. Det kommer att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att dessa personer erbjudits möjlighet att delta i ett incitamentsprogram, som ger dem i sin tur möjlighet att ta del i Bolagets värdeutveckling och är ett led i Bolagets möjlighet att bibehålla nyckelpersoner. Detta förväntas ge ett ökat engagemang för verksamheten hos berörda personer och förväntas medföra positiv påverkan på Bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

Samtliga 58 180 teckningsoptioner har utgivits till Dotterbolaget enligt stämmobeslutet och del av dessa har vidare överlåtits till ledande befattningshavare, andra anställda, samt rådgivare kopplade till SeaTwirls verksamhet.

Utav de riktade 92 105 teckningsoptionerna till styrelsens ledamöter har 10 000 teckningsoptioner utgivits till Peter Laurits som styrelseledamot.

Tidigare styrelseordförande Jens Tommerup hade pga sin avgång inte möjlighet att teckna de optioner som var riktade till honom som ordförande inom incitamentsprogrammet "Board LTIP 2019/2023". Jens Tommerup har istället som rådgivare och konsult köpt maximalt antal tillåtna teckningsoptioner för en enskild nyckelperson från Dotterbolaget inom incitamentsprogrammet "LTIP 2019/2023".

Teckningsoptionerna är fördelade enligt följande:

1. Peter Laurits (styrelseledamot) - 10 000 teckningsoptioner

2. Andreas Börjesson (anställd) - 10 000 teckningsoptioner

3. Peter Schou (anställd) - 6 000 teckningsoptioner

4. Erik Aronsson (anställd) - 2 000 teckningsoptioner

5. Jonas Boström (anställd) - 1 310 teckningsoptioner

6. Julia Skälegård (anställd) - 1 000 teckningsoptioner

7. Martin Rosander (anställd) - 1 000 teckningsoptioner

8. Efva Willén (anställd) - 500 teckningsoptioner

9. Jens Tommerup (konsult och rådgivare) - 14 545 teckningsoptioner

10. Roger Cederberg (konsult och rådgivare) - 4 000 teckningsoptioner

Optionspriset respektive överlåtelsepriset från Dotterbolaget har fastställts enligt "Black & Scholes"-formeln baserat på Bolagets akties volymvägda snittkurs.

Kvar finns 17 825 optioner att överlåtas från Dotterbolaget till nya nyckelpersoner inom incitamentsprogrammet "LTIP 2019/2023".

Enligt stämmobeslutet berättigar varje teckningsoption till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 260 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023. Teckningsoptioner som inte utnyttjats senast den 30 juni 2023 förfaller.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i bolaget att öka med 68 180 aktier och motsvara en utspädning om 3,69%. Om inga fler teckningsoptioner överlåts från Dotterbolaget till nya nyckelpersoner, kommer det motsvara en utspädning om 2,75%.

- "Det är oerhört glädjande att se ett sådant stort intresse för optionerna, även om det har tagit tid. Det visar verkligen alla involverade nyckelpersoners starka tro på bolaget. De är därmed beredda att köpa aktier för sammanlagt 13 miljoner kronor i SeaTwirl framgent, för att inte tala om att oförtrutet jobba vidare för att utveckla Bolaget och få det att bli framgångsrikt", säger Klementina Österberg, styrelsens ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Klementina Österberg, styrelseordförande
Telefon: +46 70 440 1190
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 och per e-post [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities