REGMAR

Företrädesemissionen i SeaTwirl AB övertecknades och bolaget tillförs cirka 46,9 MSEK

SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 29 oktober 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt 192,12 procent, varav cirka 95,63 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 96,49 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning
Den 29 oktober 2021 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 19 juli 2021, om Företrädesemissionen, vilken omfattade 780 990 aktier och 260 330 teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 180 SEK per unit, motsvarande 60 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 23 november 2021. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt 192,12 procent, varav cirka 95,63 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 96,49 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Detta innebär att emissionsgarantier inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 2 november 2021 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av en avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om sådan tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTU
Handel med betalda tecknade units ("BTU") sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU består av tre (3) aktier samt en (1) teckningsoption av serie TO2. Preliminär likviddag för de avräkningsnotor som kommer skickas till de som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter är onsdagen den 1 december 2021. Registrering hos Bolagsverket och Euroclear beräknas ske under vecka 49, 2021.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,9 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i SeaTwirl med 780 990 SEK genom utgivande av 780 990 aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att uppgå till 3 384 292 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 3 384 292. Utspädningen i Företrädesemissionen uppgår för befintliga aktieägare således till 23,1 procent.

Teckningsoptioner
Genom Företrädesemissionen emitteras även 260 330 teckningsoptioner av serie TO2, vilka berättigar till teckning av 260 330 aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter det att BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner av serie TO2.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 sker under perioden från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med 25 maj 2022, dock lägst 1 SEK per aktie och högst 90 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan cirka 0,3 och 23,4 MSEK, beroende på teckningskurs. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO2 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 260 330 SEK genom utgivande av 260 330 nya aktier, motsvarande en utspädning om cirka 7,7 procent.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till SeaTwirl i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD

Telefon: +46 70 148 0198

E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 148 0198

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021, kl. 08,45 CET.

Om SeaTwirl AB
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli världsledande inom flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stilleståndoch fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities