SeaTwirl delårsrapport

Väsentliga händelser under perioden (2017-09-01 - 2017-11-30)

  • Beviljades 500 000 kr i bidrag av Vinnova 
  • Beviljats patent i Europa för en konstruktion av turbinen som kan stå emot hårda vindar 
  • Startat ett norskt dotterbolag 
  • Deltagit på Stora Aktiedagen i Stockholm

Väsentliga händelser efter perioden (2017-12-01 -)

  • Ytterligare två personer har anställts, varav en för affärsutveckling 
  • Beviljats ett amerikanskt patent för lösning som optimerar rotationshastighet

Finansiell utveckling under perioden (2017-09-01 - 2017-11-30)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 172 182 kr (-892 293 kr). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader. 
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 12 049 675 kr (9 863 665), därtill kommer kostnader för patent om 729 619 kr (597 699 kr). 
  • Periodens kassaflöde uppgår till -1 529 751 kr (-703 204 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 517 350 kr (319 037 kr). 
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 27 545 628 kr (9 078 169 kr) varav räkenskapsårets resultat (2017-09-01 - 2017-11-30) utgjorde -1 175 475 kr (-899 140 kr). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under första kvartalet.

VD:s kommentarer
"Ytterligare ett kvartal har passerat och för oss börjar det märkas att vi kommer närmare 2020 då vi ska ta nästa version av vårt flytande vindkraftverk, SeaTwirl S2 i drift. Projektet löper enligt plan och som vi har sagt tidigare håller vi nu på att välja teknik och partners för olika delar av projektet. Under kvartalet har vi även anställt en affärsutvecklare, vilket är tydligt tecken på att vi förbereder en mer kommersiell fas.

Sedan förra rapporten har vi fått 0,5 miljoner kronor i bidrag från Vinnovas runners up-program. Det är en extra pott pengar som myndigheten delar ut till svenska företag vars ansökningar till EIC:s SME- instrument, ett EU-program som inrättats inom ramen Horizon 2020, fått ett "Seal of Excellence" men där pengarna i instrumentet tagit slut. Det är naturligtvis glädjande att få bidrag, men framför allt är det glädjande att vår ansökan fick ett högt betyg. Det är skönt att ha det i ryggen när vi söker bidrag från SME-instrumentets andra fas där bidragen är mellan 0,5-2,5 miljoner euro.

Vi har också beviljats två nya patent, ett i USA och ett i Europa, vilket stärker vår marknadsposition då våra konkurrenter hindras från att kopiera våra lösningar. Vi ser det som strategiskt mycket viktigt att bygga ut vår patentportfölj och det är glädjande att kunna rapportera framsteg.

Ute i den växande vindkraftsvärlden fortsätter saker att röra på sig. Nya rekordlåga priser har noterats vid upphandlingar för havsbaserad vindkraft i Storbritannien och flera länder rapporterade rekordhöga andelar vindkraft i elproduktionen 2017. Av marknadsprognoser för investeringar i vindkraft att döma kommer de rekorden inte att stå sig särskilt länge.

I vår del av den vindkraftsvärlden, den flytande delen, händer det också mycket. Världens första flytande vindkraftspark, Hywind utanför Skottlands kust, började leverera el till det skotska nätet i mitten av oktober. I Frankrike lämnade konsortiet bakom projektet utanför Groix och Belle Île vid Atlantkusten in den slutgiltiga byggansökan till myndigheterna i november. Projekten är små - Hywind är 30 MW och det franska 24 MW - men det visar att det händer saker inom flytande vindkraft.

I andra delar av världen är ambitionerna större. Ett av bolagen som ingår det franska konsortiet, Eolfi, har tillsammans med spanska Cobra Concesiones planer på att bygga fem kommersiella flytande vindkraftsparker på 500 MW vardera utanför Taiwan. Byggansökan för den första parken behandlas just nu av myndigheterna.

Sammanfattningsvis följer vi alltså vår projektplan och därmed är vi på rätt väg för att ha fullskalig modell av en mycket konkurrenskraftig produkt att visa upp för en mycket starkt växande marknad 2020. Det gör att vi ser på framtiden med stor tillförsikt."

Göteborg, 2018-01-25

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2018 kl 08.20.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities