SeaTwirl delårsrapport för perioden december-februari

Väsentliga händelser under perioden (2018-12-01 - 2019-02-28)

  • SeaTwirl får besked om bidrag på 433 952 euro och går med i allians
  • SeaTwirl får 100 000 kronor i IP-check
  • Årsstämma där beslut om bemyndigande om nyemission gavs till styrelsen

Väsentliga händelser efter perioden (2019-02-28 -)

  • SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk
  • SeaTwirl får amerikanskt patent på delningsbart vindkraftverk

Finansiell utveckling under perioden (2018-12-01 - 2019-02-28)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 119 186 kr (-1 394 815 kr)
  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 16 920 792 kr (12 649 953 kr), därtill kommer kostnader för patent om 819 679 kr (865 271 kr)
  • Periodens kassaflöde uppgår till -2 467 610 kr (-1 916 580 kr ). Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 051 920 kr (14 600 770 kr)
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 20 963 429 kr (26 150 693 kr) varav periodens resultat utgjorde -1 119 242 kr (-1 394 935 kr ). Bortsett från periodens resultat och omföring inom eget kapital avseende fond för utvecklingsutgifter har inga poster påverkat det egna kapitalet under andra kvartalet

VD:s kommentarer

"På SeaTwirl går utvecklingen framåt med den fullskaliga turbinen SeaTwirl S2 som har en generator- kapacitet på 1 MW. För att säkra de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas har vi sökt efter partners som kan bidra med både kapital och expertis. Med partners inom rätt områden kan vi fortsätta att utveckla SeaTwirl S2 i den takt vi önskar.

Därför är vi mer än nöjda över att i början av april ha tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med belgiska Colruyt Group och norska Norsea Group. Under förutsättning att due diligence-processen går bra och ett avtal undertecknas, kommer de att skjuta till kapital i trancher allteftersom vi uppnår milstolpar i vår utveckling. Planen är att de tillsammans ska investera 70 MSEK och äga cirka 19 procent av bolaget vardera.

Colruyt Group är ett börsnoterat familjebolag i Belgien vars dotterbolag Parkwind sedan 2009 utvecklar, bygger och driver havsbaserade vindkraftsparker i Europa. De ser precis som vi havsbaserad vindkraft som en framtidsbransch och vill därför positionera sig för en framtid där flytande vindkraft växer kraftigt.

Norsea Group har stor erfarenhet av offshore och marin verksamhet och bidrar till utveckling, service och installation i havet. Bolaget som är sprunget ur oljeservice-industrin, har expanderat inom havsbaserad vindkraft och ser behovet av att flytta ut vindkraften på större djup där innovativa lösningar som vår bidrar till att sänka kostnaderna. Norsea Groups ägare är den globala maritima koncernen Wilhelmsen som är noterad på Oslobörsen.

Att få in dessa båda bolag, med deras kompetens och erfarenhet inom offshore och etablering av vindkraftsparker, tar oss till en helt ny nivå. Samtidigt som vi tar stora steg framåt blir de ekonomiska fördelarna med förnyelsebart allt tydligare. I en rapport från början av april slog IRENA (International Renewable Energy Agency) fast att världens investeringskostnad för att klara Parismålen till 2050 minskar kraftigt tack vare fallande kostnader för vind och sol.

Vår uppfattning har alltid varit att det är den billigaste elproduktion som kommer att byggas ut och har därför redan från början haft kostnader i åtanke när vi har designat vår lösning. Vi utnyttjar de unika förutsättningar som finns för ett flytande vindkraftverk för att i varje led sänka kostnaderna så mycket som möjligt. Med ett beviljat patent i USA under mars som skyddar ett modulärt system stärker vi tron på att SeaTwirls lösning kommer att vara ett kostnadseffektivt alternativ.

Havet är fantastiskt och bjuder på stora möjligheter för den som är villig att ta dem. I den andan har Niklas Persson från vår samarbetspartner Alten tillsammans med fem andra givit sig av från Portugal för att slå rodd-världsrekordet över Atlanten. Som stolt sponsor säger vi: Kör hårt!"

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg, 2019-04-25

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected] 

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på : +46 8 5030 1550, [email protected]

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 kl 08:55.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities