SeaTwirl, lämnar delårsrapport för perioden 2016-12-01 - 2017-02-28

Den klart viktigaste händelsen under perioden var att bolaget noterades på Nasdaq First North 2016-12-22. Nyemissionen blev övertecknad och organisationen kunde fortsätta arbeta enligt plan för att utveckla SeaTwirls nästa stora vindkraftverk.

Väsentliga händelser december 2016 - februari 2017

  • Notering av på Nasdaq First North
  • Årsstämma hölls där en ny styrelseledamot, Peter Laurits, valdes in

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Ny projektledare har anställts
  • Presentation på konferens i Stavanger
  • Ett rekryteringsarbete av beräkningsingenjör har påbörjats

Bolaget är fortsatt inne i utvecklingsfasen som fokuserar på beräkningar, simuleringar och design av vindturbinen till nästa enhet SeaTwirl S2 som kommer att vara på 1 MW installerad turbineffekt.

- Bolaget arbetar på enligt plan och intresset för SeaTwirl är stort både nationellt och internationellt vilket gläder oss, säger Gabriel Strängberg, VD i SeaTwirl AB.

Finansiell utveckling (2016-12-01 - 2017-02-28)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0 kr) och rörelseresultatet till -2 105 203 kr (-518 351 kr). Det negativa resultatet är till viss del hänförligt till kostnader i samband med noteringen men mest utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 10 231 557 kr (8 761 435 kr), därtill kommer kostnader för patent om 628 452 kr (505 875 kr).
  • Periodens kassaflöde uppgår till 20 522 805 kr (-911 236 kr).
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 20 841 842 kr (3 255 232 kr).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 30 317 082 kr (11 055 188 kr) varav periodens resultat (2016-09-01 - 2017-02-28) utgjorde -3 660 227 kr (-763 031 kr). Inga andra förändringar i det egna kapitalet har skett under perioden.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg den 5 april 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Viktig information

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 14:00 CET.

Kort om SeaTwirl

SeaTwirl har visionen att bli en ledande aktör inom den nya och växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirl utvecklar ett unikt flytande vertikalaxlat vindkraftverk som är enkelt och robust. Det finns stora möjligheter för SeaTwirls flytande vindkraftverk att bli den mest kostnadseffektiva lösningen för att producera förnyelsebar energi. SeaTwirl tänker nytt från grunden med en ny typ av flytande vindkraftverk som är anpassad för havet. Konstruktionen är enkel och robust, med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och bidrar till att minimera behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets unika system leder till en lägre totalkostnad inte minst tack vare lägre service och underhållskostnader. Bolaget har utvecklat ett flytande havsbaserat vindkraftverk, en prototyp, SeaTwirl S1 som sjösattes i havet i Lysekil år 2015 och som är ansluten till elnätet. Utvecklingen är igång av nästa fullskaleenhet på 1MW installerad turbineffekt, SeaTwirl S2. Läs mer om SeaTwirl på: www.seatwirl.com.
Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities