REGMAR

SeaTwirls delårsrapport för perioden juni-aug

Väsentliga händelser under perioden (2019-06-01-2019-08-31)

- SeaTwirl erhåller 2,48 miljoner euro i bidrag från EU

Väsentliga händelser efter perioden (2019-09-01-)

- Jens Tommerup vald till ny ordförande

- Flaggningsmeddelande om GU Ventures innehav i SeaTwirl

Finansiell utveckling under perioden (2019-06-01-2019-08-31)

- Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -3 568 583 kr (-1 221 922). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.

- Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 17 654 851 kr

(14 546 606), därtill kommer kostnader för patent om 1 101 080 kr (962 783).

- Periodens kassaflöde uppgår till 10 638 314 kr (-1 881 984). Likvida medel uppgick på balansdagen till 13 682 773 kr (10 350 393).

- Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 16 197 876 kr (23 747 607) varav periodens resultat utgjorde -3 573 319 kr (-1 225 162). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under första kvartalet.

Resultat för helåret (2018-09-01-2019-08-31)

- Årets resultat blev -7 549 731 kr (-4 973 496)

VD:s kommentarer
Det har varit ett händelserikt år för SeaTwirl. I september ifjol valdes Jens Tommerup in i SeaTwirls styrelse. Jens kommer närmast från rollen som vd för MHI Vestas. I september i år valdes han till ordförande efter att Roger Cederberg som representant för GU Ventures valt att efter många år lämna styrelsen. Skiftet på ordförandeposten markerar att SeaTwirl nu går in i en ny fas, där vi ska bygga vidare på den fantastiska grund som vi har lagt och bli en ledande global aktör inom flytande vindkraft.

Tittar vi tillbaka på det senaste året ser vi att vi har åstadkommit mycket. Vi har sökt partners som kan bidra med expertis och kontakter utöver kapital, och funnit belgiska Colruyt Group och norska Norsea Group. Colruyt Group har erfarenhet av att bygga och driva havsbaserade vindkraftsparker och Norsea Group, som är en del av Wilhelmsen-koncernen, har lång erfarenhet från verksamheter inom marin- och offshore-segmenten.

Sedan vi i början av april tecknade en avsiktsförklaring (letter of intent) har vi arbetat tätt tillsammans med båda partners för att validera koncept- och designprinciper och förbereder nu ett möjligt avtal med Colruyt Group och Norsea Group.

I juni i år fick vi ytterligare extern validering av vår teknik då EU beviljade oss ett bidrag på 2,48 miljoner euro från sitt SME-instrument. Bidragen ges i hård konkurrens till bolag som anses ha "banbrytande idéer med potential att skapa helt nya marknader eller revolutionera befintliga". Att tilldelas detta EU-bidrag är ett erkännande för hela SeaTwirl.

I det dagliga arbetet har vi fortsatt att fokusera på utvecklingen av SeaTwirl S2, vår 1MW-turbin med ett än större marknadsfokus.

Med den relevanta kompetens ifrån vindkraftsindustrin som Jens besitter kände Roger och GU Ventures, som i sin roll som företagsinkubator för Göteborgs Universitet fokuserar på såddfinansiering, att det var dags att tacka för sig. Roger lämnade därför vår styrelse i september och GU Ventures minskade samtidigt sitt ägande. Som vd vill jag tacka båda för deras insatser.

Jag konstaterar att vi har nått långt på kort tid. Jag är också övertygad om att SeaTwirl kommer att nå ännu längre i framtiden. Vi har ett kompetent team på plats samtidigt som omvärldsfaktorerna fortsätter att tala för oss.

Bara under de senaste månaderna har konsultbolaget E3 i Kalifornien och Strathclyde-universitetet i Glasgow oberoende av varandra nått samma slutsats: värdet av flytande vindkraft kommer vara stort i framtiden. E3 skrev till exempel i sin rapport att flytande vindkraft kan spela en nyckelroll i Kaliforniens energiomställning fram till 2040.

Med ännu ett framgångsrikt år i ryggen och fortsatt gynnsamma förutsättningar ser vi på SeaTwirl därför ljust på framtiden.

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD

Telefon: +46 70 480 55 29

E-post: [email protected]

Om SeaTwirl

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 eller e-post [email protected]. Bolagets rapporter kan laddas ner här: https://seatwirl.com/sv/for-investerare/finansiella-rapporter-dokument-och-kalender/


Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober klockan 09.00 2019.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities