SeaTwirl bokslutskommuniké

Väsentliga händelser under perioden (2017-06-01 - 2017-08-31)

  • Andreas Blom tillträder som CFO

Väsentliga händelser efter perioden (2017-09-01 - )

  • SeaTwirl startar norskt dotterbolag

Finansiell utveckling under perioden (2017-06-01 - 2017-08-31)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -953 822 kr (-420 987 kr). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 11 252 015 kr (9 498 898), därtill kommer kostnader för patent om 698 369 kr (528 223 kr).
  • Periodens kassaflöde uppgår till -1 527 661 kr (-1 185 705 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 047 101 kr (1 022 241 kr).
  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 28 721 103 kr (9 977 309 kr) varav räkenskapsårets resultat (2016-09-01 - 2017-08-31) utgjorde -5 256 206 kr (-1 840 910 kr). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under fjärde kvartalet.

VD:s kommentarer
"I september höll grundaren av Bloomberg New EnergyFinance Michael Liebreich en presentation i London som fick mest uppmärksamhet i pressen på grund av vad Liebreich sade om kol. Ingen kommer att göra kol "great again" sade han i en passus till den amerikanska presidenten.

Den stora poängen med presentationen var dock att förnyelsebart nu har nått eller är nära en punkt där kostnaderna för ny förnyelsebar energiproduktion är lägre än för annan energiproduktion. Därför tror Liebreich och hans team på BNEF att förnyelsebart kommer kapa åt sig 86% av de 10,2 biljoner dollar som de tror kommer att investeras globalt i ny energiproduktion fram till 2040.

Bakom de allt lägre kostnaderna för vindkraft ligger allt större turbiner. Till 2025 kommer de största installerade vindkraftverken vara på 13-15 MW med en vinghöjd på över 300 meter. För oss på SeaTwirl är det här uppmuntrande. Inte minst eftersom vertikalaxlade turbiner teoretiskt kan byggas större än horisontalaxlade.

Närmare hemmaplan har Vattenfalls VD Magnus Hall uppmärksammat de fallande kostnaderna för vindkraft. Kärnkraften ska avvecklas och i en intervju med Svenska Dagbladet sade Hall att det kan bli havsbaserad vindkraft som ersätter. Det som talar för, enligt Hall, är att det aldrig riktigt slutar blåsa till havs vilket gör den havsbaserade vindkraften baskraftslik. Även det här är uppmuntrande för oss. Det blåser nämligen mer och jämnare vindar längre ut till havs där våra kraftverk kan placeras.

Vår tidsplan är att ta nästa version av vårt vindkraftverk, SeaTwirl S2 som har en kapacitet på 1 MW, i drift 2020 och att finnas i kommersiella vindkraftsparker 2025, 13 år efter att SeaTwirl grundades och 14 år efter att uppfinnaren Daniel Ehrnberg testade den första prototypen utanför Halmstad. Projektet går enligt plan. Vi är nu i ett skede där vi börjar göra teknikval och sedan val av partners för olika delar av projektet.

Mot bakgrund av både intresset för förnyelsebar energi och av att vi själva befinner oss i ett skede där de externa kontakterna blir både alltmer konkreta och fler, kände vi ett behov av att fräscha upp vår grafiska profil. Det syns inte minst i den här rapporten och på vår hemsida som har fått sig ett lyft.

Efter perioden startade vi ett norskt dotterbolag. Det är intressant för oss att vara i Norge av flera skäl. Det finns ett stort intresse för flytande vindkraft i landet och de har färdiga testplatser som vi vill titta närmare på. Val av testplats är strategiskt viktigt för oss. Dessutom finns det ett stort kunnande kring offshorekonstruktioner från oljeindustrin och möjligheten att Norge i sig blir vår första marknad.

Framtidstron på flytande vindkraft ökar runt om i världen och det befäster vår övertygelse om att SeaTwirl är framtidens vindkraftverk."

Göteborg, 2017-10-04

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: [email protected]

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2017.

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550. 


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities