REGMAR

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

SeaTwirl AB (publ) höll årsstämma i Göteborg den 28 februari 2020. De beslut av väsentlig betydelse som årsstämman fattade beskrivs nedan. Med undantag för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande som inte godkändes, överensstämmer besluten med de förslag som fanns intagna i kallelsen.

SeaTwirl AB (publ) höll årsstämma i Göteborg den 28 februari 2020. De beslut av väsentlig betydelse som årsstämman fattade beskrivs nedan. Med undantag för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande som inte godkändes, överensstämmer besluten med de förslag som fanns intagna i kallelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Pontus Ryd, Peter Laurits, Charlotte Bergqvist och Jens Tommerup. Årsstämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 600 000 kr för helår (bruttokostnad för bolaget) att fördelas till styrelsens ordförande med 300 000 kr, till styrelsens vice ordförande med 150 000 kr, samt till de två övriga styrelseledamöterna med 75 000 kr vardera. Styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer vara huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Utöver redaktionella ändringar innebär beslutet att det i bolagsordningen införs en bestämmelse om att aktieägare för att få delta i en bolagsstämma ska föranmäla sig hos bolaget.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Schou, VD (interim)
Telefon: +46 769 38 50 51
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på: +46 8 5030 1550, [email protected]


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities